JURA

Boutredningsman och testamentsexekutor

Datum

2024-11-08

Plats

Scandic Haymarket, Stockholm

Föreläsare

Per Westman, advokat med egen verksamhet specialiserad på ekonomisk familjerätt och med lång erfarenhet av uppdrag som boutredningsman och testamentsexekutor.

Tid

Endagskurs kl. 09.00 – 16.30

Målgrupp

Kursen, som vänder sig till advokater och andra praktiskt verksamma jurister som sysslar med boutredning och som avser att arbeta som boutredningsman eller testamentsexekutor, behandlar såväl rättsliga frågor som spörsmål rörande utredningen och den praktiska förvaltningen av ett dödsbo.

Kursinnehåll

Boutredningsmans respektive testamentsexekutors grundläggande rättsställning. Ansökan om boutredningsman. Testamentsföreskrift om exekutor eller boutredningsman. Behörighet och befogenhet. Förhållandet till dödsbodelägarna. Behörighet och befogenhet att rättshandla med tredje man. Behörighet att före-träda dödsboet vid domstolar och andra myndigheter. Uppdragets början. Handläggning av inledande åtgärder.

Boutredningssammanträde. Upprättande av protokoll. Boutredningsmans respektive testamentsexekutors roll vid bouppteckning. Deras roll vid delgivning av testamente. Utredning be-träffande dödsbodelägarna. Utredning beträffande boets tillgångar och skulder. Värderingsfrågor. Den praktiska hanteringen, däri-bland frågor om förvaltning av tillgångar, t.ex. penningmedel. Beslut under handläggningen. Utgivande av förskott på arvs- eller testamentslott. Realisering av tillgångar, däribland frågor om avyttring av fast respektive lös egendom. Indrivning av fordringar. Avveckling av skulder, däribland frågor om uppgörelse med borgenärer. Uppsägning av avtal. Ingående av avtal med tredje man.  Handläggning av mellan delägarna tvistiga frågor. Rättsverkan av handläggningen och av beslut. Verkställande av legat och ändamåls-bestämmelser.

Boutredningsmans respektive testamentsexekutors behörighet som bodelningsförrättare och skiftesman. Upprättande av bo-delning och arvskifte enligt överenskommelse mellan dödsbodelägarna respektive i form av beslut (tvångsbodelning, tvångs-skifte). Redovisningsskyldighet under uppdragets gång samt efter uppdragets slut. Redovisningshandlingens innehåll. Boutrednings-mans och testamentsexekutors rätt till arvode och ersättning för utgifter samt frågor om debitering av arvode och utgifter.

Skadeståndsskyldighet, preskription. Fler än en boutredningsman respektive testamentsexekutor. God man för tíllsyn av boutredningsmans verksamhet. Begäran om entledigande.

Dokumentation

Kursmaterial som sänds över digitalt med författningar, förarbeten, exempel, handlingar och annat material som täcker de ovan angivna frågorna.

Kursavgift

Avgiften för kursen är 7 400 kr (exkl. moms) och inkluderar undervisning och dokumentation.

Avbokning

Avgiften för avbokning av kursen är 500 kr efter anmälan, halv kursavgift senare än 32 dagar före och hel kursavgift senare än 16 dagar före kursstart.

Anmälan