JURA

Testamentes ogiltighet

Datum

2024-05-22

Plats

Scandic Haymarket, Stockholm.

Föreläsare

Professor Göran Lind, författare till bl.a. Sambolagen m.m. En kommentar, 2 uppl. 2022 och, jämte Gösta Walin, författare till Kommentaren till Ärvdabalken, Del I, 2016, Del II 2016.

Professor Göran Lind

Tid

Endagskurs kl. 09.30 – 16.00.

Målgrupp

Processer rörande ogiltighet blir allt vanligare och berör många aktörer. Kursen vänder sig till domstolar, advokatbyråer, juridiska byråer och andra som har att bedöma testamentens giltighet. Kursen är även till nytta för dem som biträder vid upprättande av testamenten och som därvid vill undvika att testamentet angrips p.g.a. ogiltighet.

Kursinnehåll

Samtidigt som många allt äldre människor skriver testamente har det blivit vanligare att arvingar gör gällande att ett testamente är ogiltigt på grund av testators oförstånd, viljesvag-het,  eller beroendeställning. Kursen behandlar dessa ogiltig-hetsgrunder samt därutöver testamentes ogiltighet på grund av demens och annan rubbad själsverksamhet, villfarelse och bristande testationshabilitet.

Formkraven vid upprättande av ordinära testamenten och nödtestamenten genomgås samt möjligheterna att angripa dessa på grund av formfel. Verkan av testamentskopior och testamenten utan vittnen. Förfalskade testamenten.  Vidare behandlas testamentes overksamhet i anledning av muntlig återkallelse. Kursen belyser även bevis-frågor som aktualiseras när ogiltighet görs gällande. Lagstift-ning och rättspraxis analyseras.

Dokumentation

Kurspärm med lagstiftning, rättspraxis, vägledande exempel och annat material som täcker de ovan angivna frågorna.

Kursavgift

Avgiften för kursen är 6 400 kr (exkl. moms). Kursdeltagare som även anmäler sig till kursen ”Testamentstolkning” som arrangeras den 23 maj  2022 erhåller en rabatt på 1000 kr på den sammanlagda kursavgiften.

Avbokning

Avgiften för avbokning av kursen är 500 kr efter anmälan, halv kursavgift senare än 32 dagar före och hel kursavgift senare än 16 dagar före kursstart.

 

Anmälan