Välkommen till JURA!


        

JURA
Institutet för juridiska studier

JURA LAW INSTITUTE

.

.

.

.

Bli Auktoriserad boutredningsman!

 VD för JURA, professor Göran Lind,  Manager, Associate Professor 

                           

       Walin & Lind, Kommentar      Lind, Sambolagen m.m.           Lind, Common Law Marriage
       till Ärvdabalken, del I 2016,    En kommentar, 2013               A Legal Institution for Co-
       del II 2017                                                                         habitation, 2008   
                

NYHETER

Gemensamt barn ej bevis om samboende  
9 okt. 2020
Ett par bade ansökt om bostadsbidrag och uppgett att de hade skilda bostäder. Att paret nu fått ett gemensamt barn är enligt Kammarrätten i Göteborg inte en sådan omständighet som innebär att det framstår som sannolikt att mamman har en sådan hushållsgemenskap med pappan som utmärker ett samboende. Kammarrätten fann därför att det saknades grund att avslå hennes ansökan om bostadsbidrag som ensamstående. Kammarrättens i Göteborg dom 2020-10-09 i Mål nr 2254-20. 

Mormor och moster tvingade 16-årig flicka till äktenskaps-liknande förbindelse  
28 jan.. 2019
En moster och en mormor dömdes av Svea hovrätt för äktenskapstvång mot en 16-årig flicka till en och nio månaders fängelse efter att inom släktens hedersnorm ha utnyttjat flickans utsatta belägenhet och i Irak förmått henna att mot sin vilja ingå en äktenskapsliknande förbindelse med en kusin.  Svea hovrätts dom 2019-01-28 i Mål nr B 2955-18. 

Fristen för talan enligt 7:4 ÄB  
20 dec. 2018
Bröstarvingar väckte talan om återbäring enligt 7:4 ÄB av gåvor som deras far givit till sin sambo. Tingsrätten ansåg att talan var väckt för sent eftersom den väckts mer än ett år efter bouppteckningsförrättningen. Svea hovrätt fann däremot att talan väckts i rätt tid då fristen måste räknas från den tidpunkt då bouppteckningen undertecknades och en avgörande värdering av egendomen gjordes. Först då var bouppteckningen avslutad. Svea hovrätts dom 2018-12-20 i Mål nr T 9441-17. 

Våldtäkt vid sex med sovande  
12 dec. 2018
En man som haft sex med en sovande kvinna, dömdes av Hovrätten för Västra Sverige till två års fängelse och ett skadestånd till kvinnan på 115 000 kr. Hovrättens för Västra Sverige dom 2018--12-12- i Mån nr B 3847-18.

Språket avgjorde barnets boende  
9 nov. 2018
En åttaårig flicka hade sedan 2016 stadigvarande bott hos sin pappa i Sverige. På grund av hennes stora svårigheter med svenska språket och hennes flytande danska fann Svea hovrätt att flickan i stället skall bo hos sin mamma i Danmark, vilket också flickan ville.

Våldtäkt på sömndrucken kvinna  
6 nov. 2018
En kvinna hade övernattat i mannens säng där de haft viss sexuell samvaro, men där kvinnan sagt nej till samlag. Mannen som på morgonen trängde in i kvinnans kön när hon var på väg att vakna, dömdes av Göta hovrätt för våldtäkt av normalgraden till 2 års fängelse och ett skadestånd på 115 000 kr till kvinnan.

Första domen rörande oaktsam våldtäkt  
26 oktober 2018
Stockholms tingsrätt fann ej styrkt bristande samtycke från kvinnans sida, men dömde mannen för det nya brottet oaktsam våldtäkt till ett års fängelse och 55 000 kr i skadestånd enligt den nya sexualbrottslagstiftningen. .Stockholms tingsrätts dom 2018-10-26 i Mål nr B 11893-18. Se JURA:s kurs Sexualbrotten - ny lagstiftning den 30 november i Stockholm.

Friad från sexbrott  
13 juli 2018
En femtonårig pojke som haft sex med två minderåriga flickor friades av Göta hovrätt från sexuellt utnyttjande av barn me hänsyn till den ringa åldersskillnaden. Göta hovrätts dom 2018-07-13 i Mål nr B 1370-18.

Exmake ej far till barn  
9 juli 2018
En flicka yrkade att hennes mammas exmake inte skulle anses vara hennes far, utan en annan man. Efter rättsgenetisk undersökning befanns den andra mannen inte vara far till flickan. Trots att ingen sådan undersökning utförts på mammans exmake, som befann sig i Irak, fann HD grund för att häva faderskapet, eftersom mamman och exmaken inte levde tillsammans när dottern blev till. HD:s dom 2018-07-09 i Mål nr T 5813-17. 

Sexbrott mot barn och utvisning 
6 juli 2018
En man dömdes av Svea Hovrätt för våldtäkt och sexuella övergrepp mot barn samt sexkuellt ofredande av barn till 4,5 års fängelse och utvisning i 10 år.  Svea Hovrätts dom 2018-07-06 i Mål nr B 5331-18.  

Mamma som saboterat umgänge med barnet fick vite på 10 000 kr 
5 juli. 2018
En mamma, som ej följt domstolens umgänges-plan gällande dotterns rätt till umgänge med fadern, fick av Hovrätten för Västra Sverige ett vite på 10 000 kr om hon inte följer planen.  Hovrättens för Västra Sverige beslut 2018-07-05 i mål  hovrätts dom 2017-12-19 i Mål nr ÖÄ 2292-18. 

Lärare dömd för sexuellt utnyttjande av elev 
19 dec. 2017
En 25-årig lärare, som bjudit hem en 14-årig elev och utfört oralsex på eleven, dömdes av tinsgrätten för våldtäkt mot barn. Göta hovrätt ändrade emellertid rubriceringen till sexuellt utnyttjande av barn eftersom läraren trott att det var frivillig sex och eleven snart skulle ha fyllt 15 år. Straffet blev fängelse i 2 år och 6 månader. Göta hovrätts dom 2017-12-19 i Mål nr B 3255-17. 

Testamente ogiltigt på grund av demens 
1 dec. 2017
Svea hovrätt fann att testator vid tiden för testamentets upprättande led av en psykisk störning i form av demens och att det måste antas att hans psykiska sjukdom medfört att han inte varit medveten om innehållet i testamentet eller att han inte var förmögen att förstå innebörden av förordnandet. Testamentet ansågs därför ogiltigt. Se Svea hovrätts dom 2017-12-01 i Mål nr 8554-16.

Fullmakt gällde ej efter fullmaktsgivarens död 
26 okt. 2017
En god vän som erhållit generalfullmakt att företräda fullmaktsgivaren ansågs ej av Svea hovrätt behörig att göra det efter den sist-nämndes död. Jfr. 21 § Avtalslagen. Härför fordras testamente. Se ÄB 17:3. Vännens uppdrag åt en advokatbyrå att vidta förvalt-ningsåtgärder utgjorde ej heller provisorisk förvaltning enligt ÄB 18:2. Inte heller ansågs dösboet ha gjort en obehörig vinst pga. byråns förvaltning. Svea hovrätts dom 2017-10-28 i Mål nr T5214-16.

Ej obehörig vinst för sambo 
8 sept. 2017
Svea Hovrätt fann, till skillnad från tingsrätten, ej styrkt att en man, som haft kostnader för utbyggnad av sin sambos hus och inköp av bil, hade rätt till ersättning med stöd av principen obehörig vinst. Tiden för överklagande går ut den 10 okt. 2017. Svea Hovrätts dom 2017-09-08 i Mål nr T 8410-16.

Utomäktenskaplig son fick ej ärva
24 maj 2017
Eftersom det inte bevisats att efterlevande hustru inom tre månader från hennes mans död fått kännedom om att han hade en utomäkten-skaplig son hade sonen och dennes barn ej rätt till arv efter fadern. Hovrättens för Västra Sverige 2017-05-24 i Mål nr T 4285-16. 

Sönderrivet testamente ej giltigt
19 april 2017
En man avled och efterlämnade två syskon och ett sönderrivet testamente till förmån för en granne. Eftersom grannen, som hade bevisbördan, inte lyckats göra det övervägande sannolikt att testamentet inte återkallats ansågs testamentet återkallat. Se HD:s beslut 2017-04-19 i Mål nr Ö 2985-16

Gåva ej ogiltig pga. demens 
18 april 2017
En kvinna som led av alzheimers sjukdom hade bortgivit en bostadsrätt till sin brorson med villkoret att hon fick bo kvar livet ut. Enbart kvinnans sjukdom ansågs inte tillräcklig för att förklara gåvan ogiltig. Se Hovrättens över Skåne och Blekinge dom 2017-04-18 i Mål nr T 1752-16

Förskott på arv till hemmavarande dotter
20 jan. 2017
En moder hade mer eller mindre försörjt sin dotter under dennas vuxna liv. Av uttag från moderns konto på omkring 2,5 milj. kr ansåg Svea Hovrätt att 1 milj. kr utgjorde förskott på arv. Svea Hovrätts dom 2017-01-20 i mål nr T 2980-16. 

Polygami ej erkänt vid uppehållstillstånd
19 dec. 2016
Migrationsöverdomstolen har vägrat uppeållstillstånd för två makar som samtidigt sökte uppehållstillstånd pga. anknytning till samme make. Se MIG 2016:26

Vårdnadshavare ansvarig för barns skadegörelse
29 nov. 2016
Sju ungdomar under 18 år som anlagd brand i sopkärl vilken spritt sig till näraliggande byggnader i Kalmar och orsakt skador för mer än 14 milj. kr dömdes av tingsrätten i Kalmar för skadegörelse. Barnen själva ansågs inte skadeståndsskyldiga, men försäkringsbolagen betalade skadorna. Vårdnadshavarna ansågs dock av Göta Hovrätt ansvariga för en del av skadeståndet. 

Sålde sin sambo till sexköpare
25 nov. 2016
En man som sålt sin sambo till sexköpare dömdes av Hovrätten för Nedre Norrland för bl.a. grovt koppleri till fängelse i två år och sex månader. Mer än 20 män dömdes för köp av sexuell tjänst till mellan 40 och 90 dagsböter. 

Två män dömdes för grov våldtäkt
11 oktober 2016
Då två män efter varandra våldtagit en drogad kvinna i en bil ansåg HD brotten vara grova och dömde männen till fem års fängelse. 

Dold äganderätt påverkade bodelning vid dödsfall 
7 okt. 2016
Då den avlidne mannen ansågs ha haft dold äganderätt i den efterlevande hustruns bostad förpliktades hon av Hovrätten för Västra Sverige att vid bodelningen till mannens särkullbarn betala nästan 300 000 kr.

Fader dömd för tvångsäktenskap 
7 okt. 2016
En fader dömdes av Hovrätten över Skåne och Blekinge för tvångsäktenskap och olaga hot mot sin dotter sedan han tvingat henne att ingå äktenskap i Afghanistan. Mannen dömdes även för olaga frihetsberövande, misshandel, sexuellt ofredande, rån och utpressning av dotterns pojkvän. Brotten ansågs hedersrelaterade och straffet bestämdes till fyra års fängelse.

Dement 80-årings giftermål ansågs giltigt 
6 okt. 2016
En dement 80-årings giftermål ansågs av Svea Hovrätt giltigt då det inte ansågs uppenbart att mannen inte samtyckt till äktenskapet.    

Grova sexbrott på nätet
1 mars 2016
En 29-årig man som via nätet hotat och förmått 65 flickor att posera sexuellt och utföra grova sexuella handlingar på sig asjälva dömdes av Svea hovrätt till föngelse i sju år och nio månader och förpliktades att betala 5,8 mil. kr i skadestånd.

Papperslösa fick ej rätt till försörjningsstöd
26
 febr. 2016
Kammarrätten i Sundsvall ansåg att en kvinna, som fått avslag på sin asylansökan och sedan levt gömd med sina tre barn, ej har rätt till försörjningsstöd.

13-årings vilja avgjorde vårdnadstvist
19 febr. 2016
Trots att pappan bättre kunde tillgodose att en 13-årig pojke får en god kontakt med båda föräldrarna tillerkände Hovrätten för Övre Norrland modern ensam vårdnad med hänvisning till att pojken ville bo hos modern.

Friad från våldtäkt pga. DNA 
15 jan 2016
En 19-åring som åtalats för våldtäkt mot en sovande och berusad 13-åring, friades av Svea Hovrätt då det enligt DNA-test inte kunde uteslutas att den åtalades bror var gärningsman.  

Socialsekreterare tog parti i vårdnadstvist 
11 jan 2016
JO har kritiserat två socialsekreterare som i en skrivelse till domstol tog parti för mannen i en vårdnadstvist med modern. 

Surrogatpappor ej vårdnadshavare 
3 dec. 2015
En domstol i USA hade beslutat att två män skulle vara de enda rättsliga fööräldrarna till en flicka som fötts fram av en surrogatmoder. Vid flickans inflyttning till Sverige beslöt emellertid skatteverket att registrera surrogatmodern som vårdnadshavare. Beslutet överklagas till Kammarrättten i Stockholm som ej gjorde ändring i skatteverkets beslut med hänvisning till att det inte fanns någon svensk dom som förklarat den amerikanska domen giltig. 

Barnpornografibrott mot  17-åring
2 dec. 2015
Två män, 27 och 24 år gamla, som under tid hade en sexuiell relation med en 17-årig flicka, hade med mobiltelefon tagit pornografiska bilder och film på flickan. Männen dömdes för barnpornografibrott till villkorlig dom, böter och skadestånd. Svea Hovrätt tog ej hänsyn till att flickan frivilligt deltagit i gärningarna. 

Godmanskap istället för andra åtgärder 
26 nov. 2015
HD ansåg att godmanskap skulle förordnas då överförmyndarnämnden inte visat att någon mindre ingripande åtgärd var tillräcklig. 

Samlag mellan far och dotter
20 nov. 2015
En fader som haft frivilligt samlag med sin myndiga dotter, dömdes av Högsta Domstolen för samlag med avkomling till villkorlig dom och böter.

Familjehemsföräldrar fick vårdnaden om 5-åring
18 nov. 2015
Göta Hovrätt överflyttade vårdnaden om en 5-årig flicka från de biologiska föräldrarna med hänvisning till att flickan bott hos dem sedan födseln och att hon visat oro i samband med umgänget med sin moder.

LVU-vård upphävdes för 15-årig flicka
18 nov.  2015
Sedan förvaltningsrätten beslutat om LVU-vård för en 15-årig flicka med åberopande av flickans och föräldrarnas psykiska hälsa, faderns missbruk, brister i den fysiska miljön och flickans bristfälliga skolgång, upphävde Kammarrätten i Jönköping LVU-vården med hänvisning till att förhållandena förbättrats.

Sexuellt utnyttjande av barn
9 nov. 2015
Två 16-åriga pojkar, på vilka en 13-årig flicka utfört sexuella handlingar, samtidigt som den ena pojken filmade det hela, dömdes av Svea Hovrätt, ej för våldtäkt med barn, utan för sexuellt utnyttjande av barn och medhjälp därtill. Straffet blev 50 timmar ungdomsthjänst och 25 000 kr i skadestånd.

LVU-vård pga. hedersförtryck 
3 nov. 2015
Trots att en 15-årig flicka frivilligt återvänt till sitt hem beslutade Kammarrätten i Jönköping om fortsatt LVU-vård med hänvisnig till risken att flickan utsätts för åtminstone psykisk misshandel i hemmet. 

Beröring av flickor ej brottsligt
6 okt. 2015
En lärare som berört fyra flickor på högstadiet friades av Hovrätten för Västra Sverige från åtal för sexuellt ofredande då han inte berört flickorna på några intima ställen och lärarens syfte inte varit att tillfredställa hans sexualdrift.

Sexuellt utnyttjande - ej våldtäkt
30 sept. 2015
En 16-årig pojke, som haft samlag med en fjortonårig flicka dömdes av Göta Hovrätt, ej för våldtäkt med barn, utan för sexuellt utnyttjande till 60 timmars ungdomstjänst, då flickan ej ansåg att det varit något övergrepp. 

Umgängesrätt med fadern upphörde
29 sept. 2015
Göta Hovrätt upphävde ett fyraårigt och ett nioårigt barns umgängesrätt med fadern med hänvisning till att de var rädda för honom. 

Underhållsstöd vid växelvist boende
29 sept. 2015
Kammarrätten i Göteborg ansåg att pappan hade rätt till underhållsstöd vid växelvist boende, trots att han inte var hemma hela tiden, utan farmor fick rycka in.

Morföräldrar särskilda vårdnadshavare
28 sept. 2015
Då modern på grund av vistelse i Tyskland ej kunde ta hand om sin son förordnade Hovrätten för Västra Sverige morföräldrarna som särskilda vårdnadshavare, trots att de inte hade uppehållstillstånd i Sverige. 

Uppgifter om ställföreträdare behövde ej lämnas ut av överförmyndaren
28 sept. 2015
Även om uppgifter om förmyndare, förvaltare och god man normalt sett kan lämnas ut av överförmyndaren, utan att någon lider skada eller men, ansåg Kammarrätten i Göteborg att utlämnande kunde vägras med hänsyn till det omvända skaderekvisitet och avsaknaden av uppgifter om syftet med begäran, samt att det inte stod klart att de begärda uppgifterna kunde utlämnas utan risk för att den enskilde skulle kunna lida skada eller men. 

F.d. åklagare dömd för sexbrott mot barn
28 sept. 2015
En f.d. åklagare dömdes av Svea Hovrätt för våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande, köp av sexuell tjänst m.m. till 2,5 års fängelse.

Ej LVU-vård trots bristande kontakt med modern
24 sept. 2015
Kammarrätten i Jönköping avslog en ansökan om LVU-vård av en 10-årig pojke, trots att han ej haft kontakt med sin mor på 5 år och någon omedelbar hemflyttning ej var aktuell p.g.a. trångboddhet. Kammarrätten ansåg dock att modern visat initiativ till kontakt med sonen.

Ensam vårdnad för modern
22 sept. 2015
Då föräldrarna haft konflikter och processer rörande en femårig flicka enda sedan hennes födelse förelåg sådana samarbetsproblem att Hovrätten för Övre Norrland tillerkände modern ensam vårdnad över dottern som bott hos modern hela sitt liv.

Stödperson dömd för sexbrott mot barn
16 sept. 2015
En man som var stödperson åt en 8-9 årig flicka dömdes av Hovrätten för Västra Sverige för grov våldtäkt mot barn och barnpornografibrott till sex års fängelse samt förpliktades att utge skadestånd till flickan med 235 000 kr.

Sex med 12-årig flicka ej straffbart
15 sept. 2015
En 22-årig man som haft samlag med en 12-årig flicka friades av Hovrätten för Västra Sverige från ansvar för våldtäkt mot barn då det inte kunde bevisas att mannen förstått att flickan var under 15 år.

Sömngångare friad från våldtäkt
15 sept. 2015
En man som gått i sömnen friades av Göta Hovrätt för våldtäkt på en sovande kvinna då det inte kunde bevisas att han haft uppsåt att begå den sexuella handlingen.

Äktenskapsförord ej ogiltigt
10 sept. 2015
Hovrätten för Västra Sverige ansåg det ej visat att ett äktenskapsförord var oskäligt eller att kvinnan som led av Alzheimers sjukdom inte skulle ha förstått vad hon skrivit på.


Friad från sexuellt tvång
10 sept. 2015
En man som smekt och kysst en kvinna friades av Svea Hovrätt från ansvar för sexuellt tvång då det inte kunde visas att kvinnan motsatt sig de hela.

Friad från våldtäkt på 80-åring
10 sept. 2015
En man som haft samlag med en kvinna som varit hans partner och som dagen därpå avled på sin 80-års dag, friades av Hovrätten för Västra Sverige från ansvar då våldtäkt inte kunde bevisas, trots att kvinnan endast vägde 40 kilo och mannen penetrerat henne vaginalt med olika föremål.

Sexbrott mot småflickor ej grova
27 juli 2015
En man dömdes av hovrätten för Västra Sverige för en rad sexbrott mot 4 flickor mellan 6 till 10 år gamla. Eftersom det inte kunde visas att mannen varit hänsynslös nog, ansågs brotten inte grova. Mannen dömdes dock till 6 års fängelse.

17-årig pojke dömd för sexbrott mot flicka
21 juli 2015
En 17-årig pojke dömdes av Svea Hovrätt för sexuellt utnyttjande av 14-årig flicka, trots att pojken förnekat brott. Flickans starka krisreaktion efter händelsen vägde tungt som bevis för att hon motsatt sig handlingen.

Landslagstränare dömdes för sexbrott
13 juli 2015
En landslagstränare dömdes av Svea Hovrätt för sexbrott mot tre flickor till 4,5 års fängelse.

Två kvinnor ansågs vara sambor
1 juli 2015
En kvinna hade som ensamstående ansökt om ekonomiskt bistånd hos kommunen. Då nämnd-en vid ett hembesök funnit att kvinnan delade hushåll och sovrum med en annan kvinna fann kammarrätten i Göteborg att de var sambor. Båda deras inkomster skulle därför beaktas vid prövningen av ansökan. 

Sexuellt övergrepp mot barn
12 juni 2015
En 22-årig man som förmått en 11-årig och en 12-årig flicka att utföra sexuella handlingar på sig själva ansåg HD utgöra, inte endast sexuellt ofredande, utan sexuellt övergrepp mot barn. 

Lärare tepjade dagisbarns munnar
2 juni 2015
HD har beslutat att Hovrätten för Västra Sverige skall pröva skadeståndsfrågan i ett fall där en lärare, som inte fick tyst på dagisbarnen tejpat deras munnar.  

Testamentskopia utan verkan

29 maj 2015
Hovrätten för Övre Norrland fann att en testamentskopia var utan verkan då det inte gjorts övervägande sannolikt att original-testamentet inte återkallats. Arvet tillföll därför Allmänna arvsfonden. 

Muslimsk morgongåva godkänd
11 febr. 2015
Ett par från Iran hade ingått ett avtal om "morgongåva" (mahr), dels i Iran avseende bl.a. utbetalning till hustrun av 100 guldmynt, dels i Sverige avseende en pilgrimsresa, en blombukett och en koran. Svea Hovrätt ansåg
ej att avtalet stred mot den svenska rättsord-ningen (ordre public) och fann det sistnämnda avtalet styrkt. 

Muntligt testamente
30 dec. 2014
En testator kunde pga. darriga händer inte underteckna den testamentshandling som bevittnats. De uttalanden som testatorn gjorde inför vittnena godtogs dock av Hovrätten för Västra Sverige som muntligt testamente. 

Ansvaret för delgivning av testamente
29 dec. 2014
Sedan en testamentarisk efterarvinge pga. muntligt testamente ansökt om förordnande av boutredningsman hade tingsrätten skickat över intyget om testamentet till arvingarna. HD ansåg dock inte att efterarvingen därigenom delgivit arvingarna testamentet korrekt. Klander mot testamentet ansågs därmed väckt i rätt tid. 

Hur testamente skall delges
29 dec. 2014
Testamentstagare hade i ett följebrev till testamentet uppmanat arvingen att antingen godkänna testamentet eller erkänna att hon tagit emot det och sedan skicka in handlingen. Arvingen gjorde ingetdera utan väckte istället talan om klander av testamentet. Eftersom det inte klart framgick vad arvingen skulle göra ansåg HD att arvingen väckt talan i rätt tid. 

Allmänna arvsfonden ärvde före särkullbarnbarn
22 dec. 2014
Mannens särkullbarnbarn var pga. testamente efterarvingar vid efterlevande hustruns död med rätt till konkret arv. Trots det fick de inte rätt till arvet efter hustrun vilket tillföll allmänna arvsfonden.

Återuppväckta minnen ej bevis för sexbrott
12 dec. 2014
Hovrätten för Västra Sverige godtog ej en dotters under hypnos återuppväckta minnen som bevis för att fadern förgripit sig mot henne och friade fadern från ansvar för brott.

Testamente till inneboende ej ogiltigt
3 dec. 2014
En kvinna hade testamenterat sin villa jämte bohag till en inneboende. Svea Hovrätt ogillade brorssönernas och systerdöttrarnas yrkande att testamentet skulle anses ogiltigt p.g.a. att kvinnan upprättat testamentet under inflytande av psykisk störning eller genom missbruk av hennes beroende ställning.

Ensamkommande yngling hade rätt till bistånd
2 dec. 2014
Trots att en ensamkommande yngling inte varit i kontakt med socialtjänsten före flytten till kommunen och denna inte hade något avtal med migrationsverket ansåg Kammarrätten i Göteborg att han hade rätt till bistånd av kommunen. 

Friad från sexköp 
25 nov. 2014
En 20-årig man friades av Göta hovrätt från ansvar för sexköp eftersom den 17-åriga flickan tog initiativ till handlingen och mannen ville ha en relation med henne. Han hade även gett henne pengar utan önskemål om sex.

Faderskap upphävt efter 57 år
24 nov. 2014
En idag 83-årig man som 1957 förklarades vara far till en flicka född 1955 har av Svea hovrätt fått faderskapet upphävt med stöd av dna-analys och en föräldraundersökning.

Barnsexbrott på Skype och Kick 
14 nov. 2014
En man som tagit kontakt med barn på Skype och Kick dömdes av Hovrätten för Västra Sverige för våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering och barnpornografibrott till fyra års fängelse.

Ingen betänketid vid skilsmässa mellan särboende
12 nov. 2014
När makar ansökte om skilsmässa efter knappt ett års äktenskap ansåg HD att betänketid ej behövdes eftersom makarna aldrig bott tillsammans.

Friad från sexuellt ofredande 
11 nov. 2014
En man friades av Hovrätten för Västra Sverige från ansvar för sexuellt ofredande då det inte bevisats att han tagit kvinnan på brösten och han inte förstått att hans frågor om hennes sexliv varit ovälkomna. 

Grov kvinnofridskränkning 
11 nov. 2014
En utländsk man, som under åtta månader gjort sig skyldig till sju fall av misshandel och olaga hot mot en kvinna, dömdes av Hovrätten för Västra Sverige för grov kvinnofridskränkning till nio månaders fängelse. Han skall vidare betala ett skadestånd på 30 000 kr till kvinnan och utvisas från Sverige.

Sex månaders fängelse för koppleri
11 nov. 2014
En man som gjort sig skyldig till koppleri i Stockholmsområdet dömdes av Svea Hovrätt till sex månaders fängelse.

Dold samäganderätt ger ej rätt till ROT-avdrag
10 nov. 2014
Kammarrätten i Jönköping ansåg att en kvinna som hade dold samäganderätt till en fastighet ej var berättigad till ROT-avdrag. 

Särskild vårdnad för ensamkommande barn
10 nov. 2014
En ensamkommande 17-årig pojke från Iran som beviljats uppehållstillstånd tillerkändes av Hovrätten över Skåne och Blekinge särskild vårdnadshavare trots att hans moder i Iran motsatte sig det.

Moder fick ensam vårdnad efter hot
7 nov. 2014
Svea Hovrätt anförtrodde modern ensam vårdnad om en sjuårig dotter eftersom modern utsatts för dödshot från släkten och fadern utsatt dottern för våld. 

Ensam vårdnad trots umgängessabotage
5 nov. 2014
Trots att modern gjort sig skyldig till umgängessabotage genom att mot faderns vijla flytta med sonen från Bureå till Luleå tillerkände Hovrätten för Övre Norrland modern ensam vårdnad.

Ensam vårdnad pga. behov av kontinuitet
5 nov. 2014
Trots att syskonen splittrades tilldömde Hovrätten över Skåne och Blekinge fadern ensam vårdnad om en sju-årig pojke som sedan länge bott hos fadern bl.a. med hänvisning till pojkens behov av konti-nuitet. Samarbetsproblem hindrade gemensam vårdnad. 

Vederlag vid samlevnad i oskiftat bo
27 okt. 2014
Sedan modern avlidit 1966 sammanlevde fadern och deras omyndiga två döttrar enligt avtal i oskiftat bo. Fadern hade därefter gift om sig och skiljt sig och pånytt gift om sig och skiljt sig. Därefter hade han till sin första exhustru skänkt en fastighet. Eftersom överförmyndaren ansett att barnens andel var förbrukad och fastigheten köpts delvis med lån efter moderns död ansåg Göta Hovrätt att dottern inte hade rätt till vederlag. Hon hade inte heller rätt till laglott pga. gåvan.

Åtal för sexövergrepp ogillades
24 okt. 2014
En man, som av Tingsrätten dömts till fem års fängelse för att under flera år ha förgripit sig sexuellt på sin styvdotter, friades helt av Göta hovrätt eftersom dotterns berättelse kunde ifrågasättas och tillsammans med övrig bevisning inte var tillräcklig för en fällande dom.

Överförmyndarnämnd skyldig att lämna ut handling
23 okt. 2014
Trots att tillsynsansvaret för en kvinnas ställföreträdarskap inte låg kvar hos överförmyndarnämnden hade hon enligt Kammarrätten rätt att få ut en lämplighets-utredning rörande hennes gode man.

Rätt till utvidgad föräldrapenning
23 okt. 2014
En moster, som tagit hand om sitt syskonbarn då båda föräldrarna varit förhindrade att ta hand om sin dotter, hade enligt Högsta förvaltningsdomstolen, ej utvidgad rätt till tillfällig föräldrapenning, eftersom den ena föräldern inte haft rätt till samtliga föräldrapenningdagar.

Gift kvinna ansågs vara far till barnet
22 okt. 2014
Två kvinnor gifte sig med varandra varefter den ena efter insemination födde en dotter. Den andra kvinnan, som samtyckt till inseminationen, bytte kön till man innan dottern föddes. När paret separerade och vårdnadsfrågan skulle avgöras uppkom fråga om den part som bytt kön skulle anses vara far till barnet. Hovrätten ansåg liksom Tingsrätten att den part som bytt kön skulle anses vara far till barnet. HD meddelade ej prövningstillstånd. 

Förlorade vårdnaden pga. bristande information
21 okt. 2014
En pappa som tilldömts ensam vårdnad om två söner hade brustit i sin information till modern beträffande sönernas utveckling. I anledning därav överflyttade Hovrätten för Övre Norrland vårdnaden till modern.


Begränsat umgänge med fängelsedömd
20 okt. 2014
Tre LVU-vårdade barn fick av Kammarrätten utökat umgänge med sin mor till en gång i månaden och tillsammans med personal från socialtjänsten umgänge med sin far som avtjänade fängelsestraff. Umgänget med fadern skulle ske via skype, e-post, och brev, men ej telefon.

Fortsatt LVU-vård pga. omsorgsbrister
20 okt. 2014

Trots att mannen separerat från den missbrukande pappan ansåg Kammarrätten i Göteborg det osannolikt att mannen ens med stöd av samhället pga. brister i omsorgen skulle ha förmåga att vårda två söner som då skulle ha fortsatt LVU-vård.

Testamente ej återkallat
16 okt. 2014
Hovrätten för Övre Norrland ansåg det inte övervägande sannolikt att en testator, som led av demens, genom en skriftlig handling återkallat ett tidigare upprättat testamente som återfanns i fotokopia.

Moder skyldig till egenmäktighet med barn
10 okt. 2014
En moder, som efter separation från fadern utan dennes godkännande fört med sig sin dotter till Finland, dömdes av Svea hovrätt för egenmäktighet med barn till villkorlig dom och 100 dagsböter och 50 kr, samt ett skadestånd på ca 26 000 kr.

Friad från våldtäkt pga. sexsomni 
18 sept. 2014
Hovrätten för Nedre Norrland friade en man från ansvar för våldtäkt eftersom han utfört gärningen i sömnen (sexsomni). Han ansågs då ej ha haft uppsåt.


Gemensam vårdnad om flicka placerad i familjehem
9 okt. 2014
Hovrätten över Skåne och Blekinge förordnade att en fader som hade tillfälligt uppehållstillstånd skulle ha gemensam vårdnad tillsammans med modern över en dotter som var placerad i familjehem.

Moder fick ej ut handlingar om sina barn
9 okt. 2014
Enligt Kammarrättens i Göteborg dom hade modern inte rätt att från socialtjänsten få ut handlingar som rörde hennes barn eftersom hon ej var vårdnadshavare.

LVU-vård hos samkönat par
30 sept. 2014
Trots föräldrarnas protester beslutade Kammarrätten i Jönköping om fortsatt LVU-vård hos samkönat par beträffande en 10 månader gammal son.

Egenmäktighet med barn
8 sept. 2014
En fader, som tagit med sig sina fyra barn till sitt hemland Libanon, dömdes av Göta Hovrätt för egenmäktighet med barn till fängelse i 1 år och 9 månader.

Fem års fängelse för våldtäkt
22 juli 2014
En man som under ett halvt dygn hållit en kvinna fastbunden med bl.a. tejp över munnen och våldtagit henne flera gånger dömdes av Hovrätten över Skåne och Blekinge för grov våldtäkt till fängelse i fem år och förpliktades att utge 165 000 kr i skadestånd. 

Sex med tonåringar betalades med cigaretter
21 juli 2014
En man som köpt sex av två tonåringar för cigaretter och pengar dömdes av Göta hovrätt till fängelse i 2 år och 2 månader och förpliktades att utge skadestånd till en 16-årig flicka med 10 000 kr och till en 14-årig flicka med 110 000 kr.

Åtal för våldtäkt ogillades
21 juli 2014
Sedan kvinnan tagit tillbaka sitt påstående att mannen tvingat henne till sex ogillade Svea hovrätt åtalet för våldtäkt. Mannen dömdes däremot för misshandel och sexuellt ofredande till fängelse i 5 månader och förpliktades att utge skadestånd med 28 000 kr.

"Modellfotograf" fick 8 års fängelse
18 juli 2014
En man som påstått sig vara modellfotograf och som under flera år utnyttjat ett tiotal unga kvinnor till prostitution och som utsatt kvinnorna för våldtäkter dömdes av Svea hovrätt för koppleri och våldtäkt till fängelse i 8 år och förpliktades att betala mer än 1 miljon kr i skadestånd.
 

Sexuella kontakter på internet
10 juli 2014
En man som haft ett stort antal sexuella kontakter på internet med 26 flickor i åldrarna 9-16 år dömdes av Hovrätten över Skåne och Blekinge för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande och olaga hot till fängelse i 1 år och 9 månader. 

Gemensam vårdnad trots konflikter
9 juli 2014
Föräldrar som alltsedan separationen för 7 år sedan inte lyckats komma överens tillerkändes av Hovrätten för Västra Sverige gemensam vårdnad, eftersom de till sist för barnens skull lyckats komma överens i flera fall. 

Egenmäktighet med barn
4 juli 2014
En mamma som rövat bort sitt LVU-vårdade barn och tagit med barnet till Grekland dömdes av Göta hovrätt för egenmäktighet med barn till fängelse i 10 månader och förpliktades att utge skadestånd med 25 000 kr. 

Vårdare av patient dömdes för våldtäkt
4 juli 2014
En vårdare som tvingat en psykpatient till oralsex dömdes av Svea hovrätt för våldtäkt till fängelse i 2 år och 6 månader. Mannen avskedades också från sin tjänst. 

Åtal för våldtäkt ogillades
2 juli 2014
Hovrätten för Nedre Norrland ogillade åtalet för våldtäkt av en berusad kvinna eftersom hon inte var så berusad att hon raglat eller tappat kontrollen. 

Faderskap fastställt utan mannens fulla samtycke
27 febr. 2014
Faderskap blev av tingsrätten fastställt till tvillingar, trots att fadern samtyckt till assisterad befruktning av endast ett (1) embryo.

Familjehemsföräldrar fick vårdnaden
25 febr. 2014
Svea hovrätt fann det uppenbart bäst för en 8-årig flicka att vårdnaden om henne överflyttades från modern till familjehems-föräldrar. Modern fick samtidigt rätt till umgänge med dottern fyra gånger per år.

Sex med flicka under 15 år ej brottsligt
20 febr. 2014
En 24-årig man som haft sex med en flicka frkändes av Hovrätten för Skåne och Blekinge eftersom mannen inte visste eller borde ha misstänkt att flickan var under 15 år.

Samlag med döende var våldtäkt
19 febr. 2014
En man som haft samlag med en döende kvinna dömdes av Svea hovrätt för våldtäkt, ej för brott mot griftefriden, då tidpunkten för när döden inträffat inte kunde fastställas.

Nästan naket på Facebook var förtal
18 febr. 2014
En 16-årig flicka som lagt ut en bild på Facebook av en näst intill naken 13-årig flicka dömdes av Göta hovrätt för förtal till dagsböter och förpliktades att betala 5 000 kronor i kränkningsersättning till den yngre flickan.

Dotter skyldig inge bouppteckning trots att hon ej var dödsbodelägare
17 febr. 2014
Kammarrätten i Jönköping ansåg att en dotter till den avlidne var skyldig att inge bouppteckning trots att hon ej var dödsbodelägare.


Fem års fängelse för incest
14 febr. 2014
En fader som gjort sig skyldig till ett stort antal våldtäkter och sexuella övergrepp på son dotter dömdes av Hovrätten över Skåne och Blekinge till fem års fängelse och skyldighet att betala ett skadestånd på 400 000 kr till dottern.

Åtta  års fängelse för sexbrott
14 febr. 2014
En 50-årig man, som utgett sig för att vara modellfotograf, dömdes av Stockholms tingsrätt för flera fall av våldtäkt och koppleri till 8 års fängelse och över 1 milj. kr i skadestånd till offren.

Lärare fälld för sexuellt ofredande
14 febr. 2014
En lärare som sexuellt ofredat en 14-årig flicka dömdes av Svea hovrätt till endast 100 dagsböter och 7 400 kr i skadestånd eftersom han också förlorat sin anställning.

Våldtäkt trots att kvinnan ej bad om hjälp
13 febr. 2014
Trots att kvinnan ej bett om hjälp av en tredje person som befann sig i rummet fann Hovrätten för Västra Sverige att hon utsatts för våldtäkt.

Man friades från våldtäkt
12 febr. 2014
Trots att flickan var trovärdig friade Hovrätten för Västra Sverige mannen från våldtäkt som han förnekat, eftersom det saknades stödbevisning.

Friad från våldtäkt mot barn
12 febr. 2014
Hovrätten för Västra Sverige ogillade åtalet för våldtäkt mot barn, då målsägandes utsagor inte uppnådde de höga beviskrav som krävs för en fällande dom.

Moder dömdes för misshandel av barn
11 febr. 2014
En moder som regelbundet kränkt och misshandlat sina tre barn dömdes för grov fridskränkning till 16 månaders fängelse och förpliktades att utge skadestånd med 40 000 kr till varje barn.

Moder fick ensam vårdnad
7 febr. 2014
I ett mål med många anklagelser mellan föräldrarna tilldömde tingsrätten fadern ensam vårdnad om den 9-årige sonen, medan Göta hovrätt däremot förordnade att modern skulle ha ensam vårdnad.

Fader dömdes för misshandel av baby
7 febr. 2014
Fader som misshandlat sin nyfödde son som fått 17 revbensfrakturer dömdes av Svea hovrätt för grov misshandel till 2,5 års fängelse och förpliktades att utge skadestånd med 90 000 kr till barnet.

Två års fängelse för sex på nätet
4 nov. 2013
En man, som utnyttjat flickor på nätet, bl.a. en flicka som begick självmord dömdes av Örebro tingsrätt för groct sexuellt övergrepp mot barn och grovt utnyttjande av barn för sexuell posering till två års fängelse samt 
5 - 10 000 kr i skadestånd till var och en av flickorna. 
 

HD prövar snabbskilsmässa
29 okt. 2013
HD kommer att pröva vad som krävs för att en domstol skall kunna meddela dom på äktenskapsskillnad utan föregående betänketid när makarna varit gifta mindre än ett år och aldrig bott tillsammans.


Sexbilder på Instagram
11 okt. 2013
Fyra flickor som spridit kränkande uppgifter om andra ungdomar på Instagram dömdes av Borås tingsrätt för grovt förtal till ung-domstjänst, samt förpliktades att betala 
15 000 kr i skadestånd till två andra flickor och 5 000 kr till en pojke.


Bevisbördan beträffande gåva 
10 okt. 2013
Anhöriga förpliktades av Hovrätt över Skåne och Blekinge att till ett dödsbo återbetala ett belopp som de mottagit från den sedremera avlidne, då det inte visat att de erhållit beloppet i gåva.

Friad från våldtäkt mot barn
9 okt. 2013
Då en flickas berättelse var oklar och bitvis motsägelsefull friade Hovrätten för Västra Sverige en man från ansvar för våldtäkt mot barn.


Dömd för sju år gammal våldtäkt
4 okt. 2013
En taxichaufför som 2006 förgripit sig på en kvinna dömdes av Svea hovrätt med stöd av DNA för våldtäkt.

Ej sambor under demensvård
4 okt. 2013
En man som under 22 månader vårdats på demensboende ansågs ej längre ha varit stadigvarande samboende med sin hustru, eftersom avsikten med hänsyn till hans sjukdom inte kan ha varit att han skulle flytta hem igen. Makarna nekades därför omställningspension av Kammarrätten i Göteborg. 

Väsentlig minskning av boet 
10 juli 2013
En efterlevande make som minskat boet med 18 procent genom att teckna för-säkring ansågs enligt HD ej ha gjort en väsentlig minskning, vilket skulle ha krävt 25 procent. Efterarvingarnas talan om vederlag ogillades därför.

Dold äganderätt preskriberas ej
19 juni 2013
HD ansåg att ett krav på dold äganderätt med hänsyn till kravets familjerättsliga natur inte preskriberas.

Vitesföreläggande ang. bouppteckning
18 juni 2013
HD ansåg att domstol ej skall pröva i vilken omfattning som en sambo skall lämna uppgifter till en bouppteckning utan endast huruvida bodelningsförrättarens begäran fullgjorts i rätt tid.

Ej dold äganderätt vid ombildning av hyresrätt                                                               4 april 2013                                          En man som skjutit till medel vid ombildning av sin sambos hyresrätt till bostadsrätt ansågs ej enligt HD ha fått en dold äganderätt till bostadsrätten.

Begäran om bodelning
19 mars 2013
En kvinna som begärt bodelning i ett samboförhållande inom den föreskrivna ettårstvisten hade återkallat sin begäran efter fristens utgång. Tingsrätten ansåg att mannens rätt att få bodelning därmed var prekluderad, medan hovrätten fann att så inte var fallet. HD har meddelat prövnings-tillstånd.


Pojke friades från övergrepp på flicka
19 mars 2013
En 15-årig pojke friades av Hovrätten för Västra Sverige från ansvar för övergrepp på en 13-årig flicka då bevisningen inte ansågs tillräcklig.


Skärpt sexualbrottslagstiftning
12 mars 2013
Regeringen har lagt fram en proposition 2012/13:111 med förslag om skärpt sexualbrottslagstiftning som bl. a. innebär att fler fall av sexuellt utnyttjande kommer att falla in under begreppet våldtäkt.


Våldtäkt på sovande kvinna
12 mars 2013
Sedan tingsrätten friat en man från våldtäkt på en sovande kvinna då det inte ansågs visat att kvinnan befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd, fällde hovrätten mannen till ansvar för våldtäkt och dömde honom till fängelse i 2,5 år.
 

Förordnande av bodelningsförrättare
8 mars 2013
Sedan tingsrätten och hovrätten funnit att bodelningsförrättare inte kunde förordnas eftersom formlig bodelning skett, fann HD att bodelningsförrättare kunde förordnas då det inte framgick av bodelningsavtalet att det omfattade all egendom.

Testamente ogiltigt pga. vanföreställningar
27 dec. 2012
En kvinna hade testamenterat sin förmögenhet till förmån för Röda korset i tron att hennes son var dödssjuk eller avliden. Svea hovrätt förklarade testamentet ogiltigt eftersom upp-rättandet därav byggde på vanföreställningar.


Testamente ej ogiltigt pga. demens
20 dec. 2012
Trots att en kvinna led av demens när hon skrev testamente till förmån för sin sambo ansåg Svea hovrätt ej att testamentet var ogiltigt eftersom det ej bevisats att hon ej förstod vad hon gjorde.

Avtal om vårdnad ej hinder mot yrkande i domstol
19 dec. 2012
Tingsrätten hade avvisat moderns yrkande om att vårdnadsfrågan skulle prövas eftersom det fanns tre av socialnämnden godkända avtal i vårdnadsfrågan. HD undanröjde tingsrättens beslut eftersom avtalen ej kunde jämställas med deldom.

Blodig våldtäkt ej grov
13 dec. 2012
En man som på en fest förgripit sig på en kvinna som somnat av berusning dömdes av Göta hovrätt för våldtäkt till fängelse i 2 år och 6 månader. Trots att kvinnan blödde kraftigt ansågs våldtäkten ej grov, eftersom mannen inte haft uppsåt att skada kvinnan. 

Hiv-smittad kvinna dömdes
12 dec. 2012

En hiv-smittad kvinna, som haft et 40-tal oskyddade samlag med en man dömdes av Svea hovrätt för framkallande av fara till 8 månaders fängelse.

Samäganderätt till ombildad bostadsrätt
11 dec. 2012
En man och en kvinna hade finansierat ombildningen av en hyresrätt till en bostads-rätt dels genom pengar från mannens konto dels genom lån. De ansågs ha samäganderätt till bostadsrätten.

Testamente ogiltigt pga. villfarelse
6 dec. 2012
En kvinna hade ändrat testamente i tron att hon förgiftats av en tidigare angiven testa-mentstagare. Göta hovrätt fann att det nya förordnandet var ogiltigt då det  tillkommit under villfarelse.
 
Underhållsstöd till växelvis boende barn
30 nov. 2012
Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att ett barn som växelvis bodde hos sina två särskilt förordnade  vårdnadshavare och var folkbok-förd hos en av dem hade rätt till underhålls-stöd.


Moder som saboterat umgänget fick vårdnaden om barnet
27 nov. 2012
En moder som saboterat barnets umgänge med fadern och som befann sig på okänd ort med barnet tillerkändes ensam vårdnad om barnet. Trots att det var okänt hur barnet hade det ansåg Göta hovrätt att en överflyttning till fadern vore ett allt för stort risktagande för barnet. 

Våldtäkt mot jourhemsbarn
27 nov. 2012
Attunda tingsrätt dömde en 61-årig man för grov våldtäkt mot två jourhemsplacerade barn till 8 års fängelse och förpliktades att utge skadestånd med 230 000 kr till det ena barnet och 145 000 kr till det andra barnet.


Sex med elever gav 4 års fängelse
27 nov. 2012
En lärare som haft sex med två av sina elever, 13 och 14 år gamla, dömdes av Svea hovrätt för våldtäkt mot barn till 4 års fängelse, trots att han haft en relation med den ena eleven. Flickorna fick 110 000 kr i skadestånd.  

Fel att utse god man utan förhandling
26 nov. 2012
HD fann att det var ett grovt rättegångsfel av tingsrätten att utan sammanträde utse en dotter till god man för sin far mot dennes vilja.


Sambo hade toleransfullmakt
19 nov. 2012
En kvinna som arbetade på bank hade öppnat flera konton för sig och sin sambo. Under sex års tid tog hon ut över 650 000 kr från kontona. När mannen invände att han inte samtyckt till transaktionerna fann Svea hovrätt att hon haft toleransfullmakt av mannen, eftersom han fått kontoutdrag utan att reagera.

Moder som ej utlämnade son fick vite.
14 nov. 2012
En moder som vid fyra tillfällen vägrat utlämna sin son till umgänge med fadern fick betala vite trots att sonen numera bor hos fadern. 

Barnet fick bo hos fader
9 nov. 2012

Göta hovrätt beslutade att en 2-årig pojke skall bo hos sin far då han hade en stabilare livssituation än moder och då han hade bil och därmed bäst möjligheter att se till så att umgänget med modern kommer till stånd.

Våldtäkt mot egna barn
9 nov. 2012
En 69-årig man som lång tid tillbaka förgripit sig på och misshandlat sina tre barn dömdes av Göta hovrätt för grov våldtäkt mot barn och grov fridskränkning till 7 års fängelse.

Risk för övergrepp avgjorde vårdnadstvist
7 nov. 2012
På grund av risk för att fadern skulle komma att förgripa sig på sina barn fick han inte ens rätt till övervakat umgänge med sina barn. 

Klander av testamente ogillades
6 nov. 2012
Släktingar klandrade ett testamente som de ansåg ogiltigt på grund av förfalskning. Talan ogillades av Hovrätten för Nedre Norrland då det av utlåtande från SKL fram-gick att testamentvittnenas underskrifter ej var förfalskade. 

Grov kvinnofridskränkning
29 okt. 2012
Fyra fall av misshandel som en man gjort sig skyldig till mot sin sambo ansågs vara ett led i en upprepad kränkning av kvinnans integritet och ägnade att skada hennes självkänsla. Mannen dömdes därför av Svea hovrätt  för grov kvinnofrids-kränkning till 9 månaders fängelse. 

Sömngångare friades från våldtäkt
26 okt. 2012
Då det inte kunde uteslutas att mannen haft sex med en sovande kvinna i sömnen fann Hovrätten för Övre Norrland det inte styrkt att han haft uppsåt till våldtäkt. Mannen friades.

Vite enligt sambolagen
17 okt. 2012
En sambo förelades vid vite om 40 000 kr att till bodelningsförrättaren inkomma med fullständiga uppgifter om sina tillgångar och skulder. Trots att jämkning av bodel-ningen begärts upphävde Svea hovrätt beslutet då det inte ansågs nödvändigt att utreda hans fullständiga förmögenhets-förhållanden. HD har meddelat prövnings-tillstånd.

Våldtäktsförsök på kvinna som var man
15 okt. 2012
En man som hade försökt våldta en kvinna som visade sig vara en man friades av tingsrätten då det var fråga om ett otjänligt försök. Göta hovrätt fällde dock mannen för försök till våldtäkt eftersom försöket var värt att ta på allvar.

Föräldraansvar gav rätt till visst våld mot barn
12 okt. 2012
En fader som klippt håret på sin 7-årige son och dragit ut en tand mot sonens vilja friades av Hovrätten för Västra Sverige från ansvar för misshandel då gärningarna låg inom föräldraansvaret.

Testamentskopia saknade verkan
9 okt. 2012
Enligt en kopia av ett testamente hade en kvinna testamenterat till förmån för sina systersöner. Hennes make hävdade att testamentet saknade verkan. Eftersom testamentet var 12 år gammalt och kvinnan haft gott om tid att återkallat det samt orginalhandlingen inte gick att hitta fann Svea hovrätt att testamentet saknade verkan.

Köp av skolfoton krävde överför-myndarens samtycke
8 okt. 2012
Mamman hade i flera års tid köpt skolfoton på kredit för sin omyndiga dotters räkning. aeftersom överförmyndarens samtycke saknades var kreditköpen ogiltiga. Krav på betalning av fotona ogillades därför av Svea hovrätt.

Fader dömdes för våldtäkt på dotter
28 sept. 2012
Med stöd av en 14-årig dotters uppgifter, fingeravtryck och DNA dömdes hennes fader för våldtäkt på henne av Svea hovrätt till 3,5 års fängelse samt 190 000 kr i skadestånd.

Utvecklingsstörd slapp straff för våldtäkt
28 sept. 2012
En 20-årig man med diagnosen autistiskt syndrom och lindrig mental retardation som haft flera samlag med en 11-årig flicka dömdes av hovrätten för våldtäkt med barn, med HD gav påföljdseftergift då mannen inte insett att hans gärningar var otillåtna. 

Moder fick ensam vårdnad
27sept. 2012
Trots att modern på ett flagrant sätt brustit i sitt ansvar som vårdnadshavare när det gäller dotterna umgänge med fadern beslutade Svea hovrätt att modern skulle ha ensam vårdnad om dottern. Samtidigt förelades modern vid vite att överlämna dottern till umgänge med fadern.

Ej våldtäkt mot barn
24 sept. 2012
En 20-åring som haft sex med en 14-årig flicka friadesav Svea hovrätt för våldtäkt mot barn då han ej hade skälig anledning anta att flickan var under 15 år. 
DNA fällde våldtäktsman
24 sept. 2012
En man dömdes av Göta hovrätt till fängelse i 2 år 6 mån. för en överfalls-våldtäkt i ett skogsområde på en 13-årig flicka. Mannen hade haft internetkontakt med flickan och fälldes med stöd av DNA.


Sexuellt utnyttjande 
18 sept. 2012
En äldre man som hade tagit sig an en ung kvinna och hjälpt henne med bostad, arbete och pengar dömdes av Hovrätten för Västra Sverige för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning till fängelse.  

Koppleri gav 10 månaders fängelse
14 sept. 2012
En man som hjäpt kvinnor med att marknadsföra deras sexuella tjänster, översatt SMS beskyddat dem och förvarat deras pengar dömdes trots att allt skett på kvinnornas initiativ av Hovrätten för Västra Sverige för koppleri till 10 månaders fängelse.  


Barnpornografibrott
5 sept. 2012
Hovrätten över Skåne och Blekinge dömde en man för grovt barnpornografibrott till 6 månaders fängelse, trots att han av amerikansk polis provocerats att skicka bilder.

Vederlag pga. försäkring
3 sept. 2012
HD meddelade prövningstillstånd i ett mål där tingsrätten och hovrätten funnit att en mans tecknande av en kapitalförsäkring med hans maka som förmånstagare inne-burit en väsentlig minskning av egen-domen utan tillbörlig hänsyn till mannens barn, eftersom minskningen motsvarade 18 % av egendomens värde.
 

Friad från sexbrott
30 aug.2012
En man som av tingsrätten fällts för sexbrott mot barn friades av Göta hovrätt från ansvar då utredningen ansågs alltför bristfällig.

Pastor våldtog kvinna i bönegrupp
28 aug. 2012
En pastor dömdes av Svea hovrätt till 2 års fängelse för att ha våldtagit en kvinna som deltagit i hans bönegrupp. Pastorns uppgift om att det var kvinnan som tvingat honom vann inte tilltro.


Sexuella övergrepp på sin lillasyster
22 aug. 2012
Två tonårsbröder dömdes av Svea hovrätt för sexuella övergrepp på sin halvsyster som vid övergreppen var 7 - 10 år gammal. Den ena brodern dömdes till skyddstillsyn och den andre till ungdomsvård. Flickan fick 45 000 kr i skadestånd från den ene och 75 000 kr i skadestånd från den andre brodern.

Friad från våldtäkt
7 aug. 2012
Två män som av tingsrätten dömts till 5 års fängelse för våldtäkt friades av Svea hov-rätt då det kommit fram att kvinnan lämnat oriktiga uppgifter i tingsrätten. Den ene mannen dömdes dock för misshandel av kvinnan till fängelse i en månad och den andre för våldtäkt på en annan kvinna till fängelse i 1 år och 6 månader. 

Särskoleelever våldtogs av assistent
9 juli 2012
En elevassistent, som förgripit sig på två elever vid en särskola i Uppland, dömdes av Svea hovrätt för åtta fall av våldtäkt, sex fall av sexuellt tvång och nio fall av sexuellt ofredande till fem års fängelse.

Ensam vårdnad pga. rädsla för pappan
20 juni 2012
Mamman som var rädd för pappan tillerkändes av Svea hovrätt ensam vårdnad över dottern då gemensam vårdnad ej ansågs förenlig med barnets bästa.

Fyra månaders fängelse för stalkning
1 juni 2012
En man, som brutit mot ett kontaktförbud med en kvinna genom att kontakta henne främst via hotfulla SMS, dömdes av Svea hovrätt för olaga förföljelse till 4 månaders fängelse, trots att han hade en dotter tillsammans med kvinnan.

Våldtäkt mot barn
31 maj 2012
En man, som begått övergrepp mot sitt eget och andras barn, dömdes av Göta hovrätt för våldtäkt mot barn och barn-pornografibrott till fängelse i 4 år och 8 månader. Han friades från ansvar för grov våldtäkt på en 3-årig flicka då bevisningen inte räckte.

Friad från våldtäkt
29 maj 2012
En 31-årig man, som som haft samlag med en berusad 16-årig flicka, friades av Hovrätten för Västra Sverige från ansvar för våldtäkt, då det inte kunde styrkas att det var mot flickand vilja. 

Upprepad misshandel ej kvinnofrids-kränkning
25 maj 2012
En man, som vid tre tidigare tillfällen dömts för misshandel på sin flickvän, dömdes av hovrätten åter för misshandel av henne, ej för kvinnofridskränkning.

Litispendens i vårdnadsmål
25 maj 2012
Eftersom samma sak var föremål för prövning i Danmark avvisade Göta hovrätt talan i ett vårdnadsmål.  

Ej resning i faderskapsmål
24 maj 2012
Faderskapet hade fastställts i dom 1958. Trots att DNA-analys visat att mannen med hög sannolikhet inte var far till barnet var det enligt HD rätt av hovrätten att avvisa andra barns talan eftersom fadern nu var död och inte själv begärt resning.

Kostnaden för ensamkommande flyktingbarn
23 maj 2012

Kammarrätten i Jönköping har nu tagit ställning till för vilka kostnader för ensamkommande flyktingbarn som en kommun har rätt att få statsbidrag.

Koppleri och människohandel
14 maj 2012
De sex män i Göteborg som gjort sig skyldiga till organiserad prostitution med rumänska kvinnor dömdes av Göteborgs tingsrätt för grovt koppleri och människo-handel till fängelse 3 - 6 år och utvisning. 


Bodelningsavtal i HD
7 maj 2012
En kvinna hävdade att ett bodelningsavtal endast var en partiell bodelning som inte omfattade all egendom och ansökte om bodelningsförrättare. Hovrätten fann emellertid att formlig bodelning skett. HD har meddelat prövningstillstånd.

Sexuellt ofredande i badhus
21 mars 2012
En man som ofredat två flickor i ett badhus dömdes av Svea hovrätt för sexuellt ofredande till 150 dagsböter samt förpliktades att betala 7 00 kr i skadestånd till vardera flickan.

Umgängesrätt efter våld i familjen
20 mars 2012
Sedan fadern utövat våld och modern erkänt problem i familjen omhändertogs 2009 tre barn för vård på hemlig ort enligt LVU, utan umgänge med föräldrarna. Efter två år har Kammarrätten i Jönkö-ping beslutat att familjen får umgås en gång varannan månad.

Ej kvinnofridskränkning
14 mars 2012
En man som utövat våld mot sin sambo som kommit till Sverige för att gifta sig med honom dömdes av Hovrätten för Nedre Norrland för miss-handel, ej grov kvinnofrids-kränkning eftersom de bott tillsammans endast omkring 2-3 månader.

Olaga förföljelse
14 mars 2012
En man, som trots kontakt-förbud vid 27 tillfällen på nytt uppvaktat och följt efter sin tidigare sambo till bosta-den och till arbetet, dömdes av Svea hovrätt för olaga för-följelse till fängelse i 4 må-nader. 

Sexuell posering
13 mars 2012
En baskettränare, som foto-graferat en 14-årig flicka med modelldrömmar naken, döm-  des av Svea hovrätt för ut-nyttjande av barn för sexuell posering till villkorlig dom och dagsböter.

Våldtäkt på en man
7 mars 2012
Tre män, som ville hämnas på en fjärde man för en våldtäkt som denne påstods ha begått på en flicka, upp-sökte den anklagade, varvid en av männen förde in en vinflaska i mannens anus. Endast mannen som höll i flaskan dömdes för grov våldtäkt. De övriga två fri-kändes.

Frivillig sex mellan tonåringar straffbart
5 mars 2012
Två 15-åriga pojkar som haft frivillig sex med en 13-årig flicka dömdes av Svea hov-rätt för sexuellt utnyttjande av barn till 30 timmars ung-domstjänst. Något skade-stånd utdömdes ej eftersom utnyttjandet var frivilligt, och flickan ej lidit någon skada.

Dödsbo fick betala miljöskuld
2 mars 2012
Sedan en man som drivit en sågverksrörelse avlidit över-tog hans dödsbo verksam-heten. Mark- och miljödom-stolen vid Växjö tingsrätt fann att dödsboet skulle be-tala för de miljöskulder som mannens verksamhet föror-sakat. 

Morddömd fälld för våldtäkt mot barn
2 mars 2012
En 41-årig man, som brutalt våldtagit en 12-årig flicka i en trappuppgång, dömdes av Svea hovrätt för grov våldtäkt på barn till 5 års fängelse. Mannen var villkorligt frigiven för mord.


Dold samäganderätt
22 feb. 2012
En man ansågs av Hovrät- ten för Västra Sverige ha dold samäganderätt till en bostadsfastighet som kvin-nan förvärvat, men däremot ej till en jordbruks
fastighet och en traktor.

Ej sekretess i testamentstvist
20  feb. 2012
Kammarrätten i Stockholm ansåg att en efterlevande make som förde talan om testamentes ogiltighet pga. mannens sinnestillstånd hade rätt att från Karolinska sjukhuset få ut uppgifter om mannens medicinering.

Moder fick lämna barnen till Tjeckien
16 feb. 2012
Sedan en moder fört barnen till Sverige och olovligen kvarhållit dem här i 1½ år förpliktades hon av Svea hovrätt att återlämna dem till pappan i Tjeckien.

Övergrepp på pojkar
15 feb. 2012
En 70-årig man som under flera år sexuellt utnyttjat två underåriga pojkar dömdes av Hovrätten över Skåne och Blekinge för grov våldtäkt mot barn mm till fängelse i sex år och förpliktades att utge skadestånd med 300 000 kr till den ena och 170 000 kr till den andra pojken.

Dömd för gruppsex med underåriga
13 feb. 2012
Svea hovrätt dömde en 34-årig man för att ha haft gruppsex med en 14-årig flicka och två pojkar till fängelse i 5 ½ år.

Brysk fader förlorade vårdnaden
8 feb. 2012
Trots att modern hindrat faderns umgänge med barnen tillerkändes hon av Göta hovrätt vårdnaden eftersom fadern visat ett bryskt och hårdhänt sätt mot barnen.

Våldtäkt mot flicka i mannens hushåll
3 feb. 2012
En man som utfört handling-ar jämförliga med samlag på en 13-årig flicka som tillhör-de mannens hushåll dömdes av Hovrätten för Västra Sve-rige för våldtäkt mot barn till fängelse i 2 år och 6 måna-der. 

Ändrad vårdnad pga. samarbetssvårigheter
30 jan. 2012
En fader, som försökt få barnen att vända sig mot modern, förlorade vårdnaden om en dotter enligt beslut av Hovrätten för Västra Sverige. Umgänget med fadern skulle dock fortsätta. 

Kvinna friad från våldtäkt
25 jan. 2012
Hovrätten för Nedre Norr
land ogillade åtalet mot en 45-årig kvinna för våldtäkt på en flicka då flickans berättelse var motsägelsefull och bitvis ej trovärdig.

16-årig pojke dömd för sexbrott
17 jan. 2012
En 16-årig pojke som haft frivilligt samlag med en 13-årig flicka, med vilken han haft en relation, dömdes av Hovrätten för Västra Sverige för sexuellt utnyttjande av barn till 30 timmars ung-domstjänst samt 25 000 kr i skadestånd.


Barns talerätt i faderskapsmål
16 jan. 2012
En man förklarades 1958 mot sitt nekande vara fader till en 4-årig flicka. Sedan mannen avlidit ansökte två barn som mannen hade med sin efter-levande maka om resning för att få fastställt att mannen inte var fader till flickan. Sedan Hovrätten fön Övre Norrland funnit att det inte var behöriga att ansöka om resning skall frågan nu prövas av HD.


Friad från våldtäkt
9 jan. 2012
Svea hovrätt har friat en 24-årig man från åtal för våld-täkt då bevisningen inte ansåg tillräcklig.


Placering i familjehem
4 jan. 2012
Trots att en drygt halvårs-gammal pojke var älskad av sina föräldrar och stödin-satser dygnet runt stod till förfogande ansåg  Kammar-rätten i Stockholm att för-äldrarna, som hade funk-tionshinder, inte kunde uppfylla pojkens praktiska och känslomässiga behov. Pojken placerades därför i familjehem med stöd av LVU.

Sekretess fick vika i faderskapsärende
4 jan. 2012

Kammarrätten i Stockholm beslutade att socialnämn-dens intresse att från försäk-ringskassan få ut uppgifter om en enskild person väger tyngre än den potentielle faderns sekretesskydd, ef-tersom inte bara barnet utan även modern och samhället i övrigt ansågs ha ett intresse att få faderskapet fastställt.

 

Sekretess om adoptivbarn
2 jan. 2012

På grund av sekretess har Kammarrätten i Stockholm nekat en kvinna att ta del av personuppgifter rörande en bortadopterad halvsyster.

Arv hinder för skuldsanering
30 dec. 2011
En kvinna vars skulder upp-gick till 3,5 milj. kr hade be-viljats skuldsanering. Två dagar senare avled hennes far som testamenterat 1 milj. kr till kvinnans barn. HD som ansåg att kvinnans ekono-miska förhållanden väsentligt förändrats fann att beslutet om skuldsanering måste om-prövas.

Makar ansågs som ogifta
28 dec. 2011
En gift man och hans hustru, vilka inte bodde tillsammans och inte hade gemensam ekonomi eller liknande, an-sågs av kammarrätten som ogifta i pensionshänseende.


God man dömd för trolöshet mot huvudman
27 dec. 2011
En god man som överfört nästan 1 milj. kr från sina huvudmän till sitt eget konto dömdes av Svea hovrätt för grov trolöshet mot huvudman till fängelse i 1,5 år.

Friad från egenmäktighet med barn fick ej skadestånd
23 dec. 2011
Fadern som tagit med sin dotter till Spanien friades av HD från egenmäktighet med barn då det inte kunde visas att han haft uppsåt att föra bort barnet. Svea hovrätt gav honom dock inte skadestånd för att han varit frihetsbe-rövad, eftersom hans eget agerande föranlett miss-tankarna mot honom.

  
Bouppteckning för sambor
21 dec. 2011
HD har meddelat prövningstillstånd i hovrätten rörande behovet av boupp-teckning och uppgiftsskyl-dighetens omfattning när det gäller andra tillgångar än bohag och bostad vid bo-delning mellan sambor.

Särboende par ansågs närstående
20 dec. 2011
En man som var intagen för rättspsykiatrisk vård hade under 6 månader en relation med en kvinna som var an-ställd i vården. Trots att paret ej bodde tillsammans ansåg HD att de var närstå-ende i straffrättslig mening. Mannen som utsatt kvinnan för misshandel dömdes därför även för grov fridskränkning. 

Begravningsbyrås fordran i dödsbo
14 dec. 2011
HD har beviljat prövnings-tillsånd i hovrätten rörande en begravningsbyrås krav på utmätningsfri försäkrings-ersättning mot ett dödsbo som var försatt i konkurs.

Ansvaret för ensamkommande flyktingbarn
13 dec. 2011
Den anvisade kommunen har enligt kammarrätten i Jön-köping inte ansvaret för ett ensamkommande flykting-barns försörjning när barnet fyllt 18 år. Om barnet vill flytta till annan kommun övergår ansvaret till denna. 

Dolt samägande prövas av HD
12 dec. 2011
En man hade bekostat inköpet av bostadsrätten till en lägenhet som paret be-bott i 30 år. Hovrätten ansåg inte att dödsboet efter man-nen visat att denne hade en dold äganderätt till bostads-rätten. Målet skall nu prövas av HD.

Farmor ansågs ej vara nära släkting
1 dec. 2011
Kammarrätten i Jönköping ansåg att en farmor inte tillhörde kretsen "närmaste släktingar" och fann därför att bestämmelsen om sekretess i överförmynda-rens verksamhet hindrade farmodern att få del av kontoutdrag och årsredovis-ningar.

Sexuellt ofredande av autistisk flicka
17 nov. 2011
En busschaufför som tagit en 15-årig flicka på brösten och på låren har av Hovrätten för Västra Sverige dömts för sexuellt ofredande till vill-korlig dom och 50 dagsböter.

Dold äganderätt preskriberad?
8 nov. 2011
Sedan hovrätten ansett att preskriptionslagen inte är tillämplig på ett anspråk avseende dold äganderätt, har HD lämnat prövnings-tillstånd i frågan.

Ändrade vårdnadsregler
27 okt. 2011
I en lagrådsremiss föreslår regeringen att, om den ena vårdnadshavaren inte sam-tycker till hälso- och sjuk-vård, eller sociala insatser för barnet, socialnämn
den skall få besluta att åtgärden ändå får vidtas, om det krävs med hänsyn till barnets bästa. 

Testamente var inte återkallat
18 okt. 2011
Testator hade förordnat att ett antal syskonbarn skulle ärva honom. En legal arvinge hävdade att testamentet återkallats genom att det förstörts. Svea hovrätt ansåg dock att arvingen, som hade bevisbördan, inte lyckats visa att testamentet återkallats.

Umgängesförälderns samtycke krävdes inte vid uteende av kontaktperson
12 okt. 2011
Fadern som var vårdnads-havare till sina söner,8 och 10 år gamla, begärde kon-taktperson i samband med moderns umgänge med barnen, vilket modern mot-satte sig. Kammarrätten i Stockholm ansåg att moderns samtycke inte fordrades för att utse kontaktperson.

Återfick ej betalning av makes skuld
7 okt. 2011
En kvinna som betalt sin makes skuld återfick ej betalningen enligt beslut av JK, trots att utmätning för skulden var felaktig.Makar för gamla för adoption
6 okt. 2011
Makar som var 47 resp. 49 år gamla ansågs av Kammar-rätten i Stockholm pga. sin ålder olämpliga som adoptiv-föräldrar, trots att de sedan tidigare hade ett adoptivbarn som de ansåg behövde ett syskon.


Begäran om skiftesman
3 okt. 2011
Modern till den avlidne hade genom testamente uteslutits från arv. Sedan testamentet ogiltigförklarats begärde modern förordnande av skiftesman. Fadern bestred yrkandet och anförde att modern ej var dödsbodel-ägare eftersom testamentet godkänts. Sedan tingsrätten förordnat skiftesman och hovrätten vägrat prövnings-tillstånd har HD meddelat tillstånd i hovrätten.

Moder dömd för egenmäktighet med barn
26 sept. 2011

Sedan fadern tilldömts en-sam vårdnad om sin dotter kvarhöll modern barnet under 3,5 år i Dominikanska Repub-liken. Svea hovrätt dömde kvinnan för grov egenmäktig-het med barn till fängelse i 10 månader.

Sambolagen tillämplig på EES-medborgare
21 sept. 2011
Migrationsöverdomstolen har i dom uttalat att begreppet sambo i 3a kap. 2 § Utlän-ningslagen skall definieras på samma sätt som i 1 § Sam-bolagen.

  
Saab fick företagsrekonstruktion
21 sept. 2011
Sedan Vänersborgs tingsrätt beslutat att avslå Saabs ansökan om företagsrekon- struktion har Hovrätten för Västra Sve- rige beviljat ansökan. Fallet kommenteras på kursen Företagsrekon-struktion, se aktuella kurser.

Försök till sexköp
15 sept. 2011

En tidigare riksdagsman, som påträffades i en taxi tillsam-mans med en prostituerad som han erbjöd pengar mot sex, dömdes av Stockholms tingsrätt för försök till köp av sexuella tjänster till 40 dags-böter.

Sexuellt ofredande
15 sept. 2011
En restaurangägare hade tafsat på tre flickor som var anställda hos honom och försökt att pussa dem. Han hade även gett dem sex-leksaker till julklapp. Svea hovrätt dömde mannen för sexuellt ofredande till tre månaders fängelse och förpliktade honom att utge skadestånd till två av flickorna med 12 000 resp. 
8 000 kronor.

Ej gravöppning för att få veta sitt ursprung
14 sept. 2011
En man begärde gravöppning och anförde att det var en mänsklig rättighet att få veta om det var hans morfar som låg i graven. Kammarrätten i Göteborg ansåg dock att griftefriden går före och att särskilda skäl ej förelåg som kunde motivera en grav-öppning.

Underårigs vigsel prövas
13 sept. 2011
Högsta förvaltningsdomstolen kommer att pröva om det finns särskilda skäl att erkänna ett utländskt äktenskap trors att en av parterna med hemvist i Sverige var under 18 år vid äktenskapets ingående.

Ej umgängesrätt vid risk för våld
12 sept. 2011
På grund av risk för heders-relaterat våld ogillade Hov-rätten för Övre Norrland den irakiske faderns yrkande om umgänge med sina två söner.

Frikänd från våldtäkt
12 sept. 2011
En man friades av Svea Hovrätt för an svar för våld-täkt på en ung kvinna på ett hotell efter en festnatt, då teknisk bevisning saknades och ett vittnes berättelse beaktades med försiktighet.

Pojke fälldes för sexuellt utnyttjande av barn
12 sept. 2011
En 15-årig pojke hade haft frivilligt sex med två flickor 13 resp. 14 år gamla. Pojken hade ingen relation med flickorna men de var vän-ner även efteråt. Hovrätten för Västra Sverige dömde pojken för sexuellt utnytt-jande av barn till ungdoms-tjänst och 25 000 kr i skade-stånd till envar av flickorna.  


Flicka friades från sexuellt utnyttjande av barn
9 sept. 2011
En 16-årig flicka som haft en sexuell relation med en 13-årig pojke och sedan fött ett barn friades av Hovrätten för Övre Norrland från ansvar för sexuellt utnyttjande av barn då hon inte visste att pojken endast var 13 år och heller inte hade skälig anledning att anta detta.

Våldtäkt mot barn
6 sept. 2011
En man, som våldfört sig på en 14-årig flicka, dömdes av Göta hovrätt för våldtäkt mot barn till 2 års fängelse och förpliktades att betala skade-stånd till flickan med 110 000 kr.

Våldtäkt mot barn
1 sept. 2011
En man dömdes av Hovrätten för Nedre Norrland för våld-täkt mot barn och barnporno-grafibrott till fängels i 2 år och åtta månader samt förpliktades att utge skade-stånd med 120 000 kr till barnet som var 12 år gam-malt. 

Kyss var ej sexuellt ofredande
1 sept. 2011
En man, som kysst en ung flicka på kinden dömdes av Svea hovrätt för ofredande, ej för sexuellt ofredande eftersom syftet ej var att reta sexualdriften. Flickan fick 5 000 kr i skadestånd.

Tonåring frias från våldtäkt
17 aug. 2011
Då det inte kunde styrkas att den till-talade var över 15 år vid övergreppet ogillade Göta hovrätt åtalet för våldtäkt mot en klasskamrat.

En man dömdes för sexuellt ofredande
2 aug. 2011
Då en kvinna ej befann sig i ett hjälplöst tillstånd under sexakten med en man valde Göta hovrätt att döma mannen, inte till våldtäkt, utan till sexuellt ofredande som jämte grov misshandel m.m. gav mannen 2 års fängelse.

Frikänd för våldtäkt
1 aug. 2011
En man som på en spritfest upptäcktes i säng tillsam-mans med grannens fru fäll-des av tingsrätten för våld-täkt, men friades av Svea hovrätt då vittnesmålet från kvinnans man och övrig bevisning inte gav någon entydig bild av händelse-förloppet. 

Våldtäkt på sina systrar
25 juli 2011
En man, som från 15 års ålder begått systematiska övergrepp på sina yngre systrar och en annan flicka som han hade ett barn med, dömdes av Svea hovrätt för våldtäkt, grovt sexuellt utnyttjande och grovt sexu-ellt utnyttjande av barn till 6 års fängelse.

15-åring fälld för sexuellt utnyttjande
21 juli 2011
En 15 årig pojke, som haft samlag med en 13-årig flicka, fälldes trots den ringa ålders-skillnaden av Hovrätten över Skåne och Blekinge till an-svar för sexuellt utnyttjande av barn och fick 35 timmars ungdomstjänst och förplik-tande att utge skadestånd med 15 000 kr.

Villkorlig dom för våldtäkt på dement kvinna
14 juli 2011
En 80-årig dement man dömdes av Luleå ingsrätt för våldtäkt på en gravt dement kvinna på ett äldreboende. Mannen slapp fängelse och fick villkorlig dom p.g.a. sin hälsa, höga ålder och alkoholrelaterade demens. Mannen förpliktades att utge skadestånd med 100 000 kr till kvinnan.


Övergrepp mot underåriga flickor
4 juli 2011
En 62-årig man, som under flera år våld-tagit och sexuellt utnyttjat två under-åriga flickor, varav den ena var psykiskt störd, dömdes av Hovrätten för Nedre Norrland för grov våldtäkt mot barn och grovt sexuellt utnyttjande av underårig till 6 års fängelse och förpliktades att utge skadestånd med 200 000 kr.

Våldtäkt trots att kvinnan tog tillbaka sina anklagelser
1 juli 2011
Trots att kvinnan tagit tillbaka sina anklagelser mot mannen dömdes denne av Göta hovrätt för misshandel och våldtäkt till 3 års fängelse.

Nedsatta böter för avskedad sexköpare
29 juni 2011
En man som dömts för sexköp fick av Svea hovrätt bötesbeloppet nedsatt till 40 dagsböter eftersom han avskedats från sitt arbete.

Lärares sex med elev var ej brottslig
27 juni 2011
Åtal mot en lärare som haft regelbundet sex med en 15-årig elev ogillades av Göta hovrätt då något sexuellt utnytt-jande av person i beroendeställning inte förekommit

Solidariskt ansvar för god mans kostnader
21 juni 2011
En man som ansökt om god man enligt samäganderättslagen ansågs av HD vara jämte andra delägare solidariskt betalningsansvarig för gode mannens kostnader.

Båda föräldrarna fick prövningstillstånd i vårdnadsmål
8 juni 2011
Det var fel av Svea hovrätt att endast bevilja modern prövningstillstånd i ett vårdnadsmål. Finns det skäl att ge prövningstillstånd i mål om vårdnad, boende och umgänge bör prövningen enligt HD omfatta alla yrkanden som har samband med varandra.

Grov egenmäktighet med barn
7 juni 2011
En man som mot moderns vilja tagit med sig sina två barn till Somalia och stannat där i 9 år dömdes av Svea hovrätt för grov egenmäktighet med barn till 4 års fängelse och förpliktades att betala skadestånd till modern med 650 000 kr och till vardera barnet med 50 000 kr. Ett yrkande om ersättning för sveda och värk med 10 000 kr ogillades.

Försök till sexköp 
31 maj 2011
En man som betalt en kvinna för sexköp men som avklädd överraskades av polisen innan samlag ägt rum dömdes av Hovrätten för Västra Sverige för försök till sexköp till 40 dagsböter.

Dömd för våldtäkt efter 13 år
23 maj 2011
En man, som 1998 kommit i kontakt med en 13-årig flicka på "Heta linjen" förgrep sig på henne när de gjorde en resa med en Finlandsfärja. Mannen dömdes nu av Svea hovrätt för grov våldtäkt till sluten psykiatrisk vård.

Övergrepp mot  barn
19 maj 2011
En man som filmat och fotograferat sina övergrepp på barn dömdes av Södertälje tingsrätt till grov våldtäkt mot barn, våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp mot barn och sexuellt ofredande till rättspsykiatrisk vård.

15-åring frikänd från sexuellt utnyttjande
18 maj 2011
En 15-årig pojke som haft samlag med en 13-årig flicka frikändes av Helsing-borgs tingsrätt från ansvar för sexuellt utnyttjande av barn på grund av den ringa åldersskillnaden och den nära relationen mellan dem.

Friad från våldtäkt mot barn
6 maj 2011
Då målsägandens och vittnenas uppgifter var vaga frikände Hovrätten över Skåne och Blekinge en misstänkt man från åtal för våldtäkt mot barn.

Sexköp på gatan
4 maj 2011
En man som köpt oralsex som genomförts på gatan, dömdes av Svea hovrätt för köp av sexuella tjänster till dagsböter.

Sexuellt utnyttjande av pojkar
29 april 2011
En tränare i en gymnastikklubb, som sexuellt utnyttjat pojkar mellan 11 och 13 år gamla, dömdes av Svea hovrätt för sexuellt utnyttjande av underåriga till fängelse i 1 år och 10 månader samt 345 000 kr i skadestånd.


Grov kvinnofridskränkning
19 april 2011
En 21-årig man, som slagit och isolerat sin 17-åriga hustru från att träffa familj och vänner, dömdes av Svea hovrätt för grov kvinnofridskränkning till fängelse i 6 månader.

Misshandel av baby
18 april 2011
En moder dömdes för grov misshandel av sin baby till 4 års fängelse och för-pliktades av Svea hovrätt att betala 85 000 kr i skadestånd.


Egenmäktighet med barn
8 april 2011
En man, som rest till Iran med sin 5-åriga dotter och hållit henne kvar där tills hon var 15 år, dömdes av Svea hovrätt för egenmäktighet med barn till fängelse i 3 år och 6 månader och förpliktades att utge skadestånd med 209 700 kr.

Grov våldtäkt mot barn
7 april 2011
En 22-årig man fälldes av Hovrätten för Västra Sverige för våldtäkt och sexuellt övergrepp mot barn. Brotten bedömdes som grova, eftersom flickan som han under 1,5 års tid förgripit sig mot endast var 7 - 8 år gammal.


Familjehemsföräldrar fick vårdnaden 5 april 2011
Två flickor 11 och 12 år gamla hade bott i ett familjehem sedan de var spädbarn. Mot de biologiska föräldrarnas vilja be-slutade hovrätten om överflyttning av vårdnaden om flickorna till familjehems-föräldrarna.

Lagförslag om handläggning av ärenden
4 april 2011
Regeringen föreslår att Skatteverket skall överta äktenskapsregistret från SCB och handläggningen av regis-treringsärenden om bodelning, bodel-ningshandling, äktenskapsförord och gåvor mellan makar. Skatteverket skall också överta ärenden om arvskungö-relser m.m. Lagändringen träder i kraft den 1 okt. 2011.

Våldtäkter gav sju års fängelse
30 mars 2011
En man som gjort sig skyldig till en över-fallsvåldtäkt utomhus och två våldtäkter inomhus, efter det att han tagit sig in genom fönster om natten, dömdes av Svea hovrätt för våldtäkt, som ej ansågs grov, till fängelse i sju år.

Medhjälp till grov våldtäkt
28 mars 2011
Sedan en kvinna haft svårt att säga vem eller vilka av tre ynglingar som våldtagit henne dömde Svea hovrätt två av dem för medhjälp till grov våldtäkt till fäng-else 1 år och 4 månader, medan den tredje frikändes.

Moder ansvarig för sonens skadestånd
25 mars 2011
Svea hovrätt ansåg att en moder var solidariskt ansvarig för sonens skade-stånd, trots att hon ansåg sig ha gjort allt för att förhindra att sonen skulle begå brott.

Skadestånd för frivilligt sex 
23 mars 2011
En 15-årig pojke som haft sex med en 13-årig flicka dömdes av tingsrätten för sexuellt utnyttjande av barn. Hovrätten för Västra Sverige har nu förpliktat pojken att till flickan betala skadestånd med 30 000 kr.

Våldtäkt 
18 mars 2011
En man som av tingsrätten friats från ansvar för våldtäkt då bevisningen ansågs motstridig dömdes av Hovrätten för Västra Sverige till två års fängelse och utvisning.

Grov egenmäktighet med barn
16 mars 2011
Sedan fadern interimistiskt tilldömts vårdnaden om sin 3-årige son tog modern sonen med sig till Bosnien. Hovrätten över Skåne och Blekinge dömde modern för grov egenmäktighet med barn till 6 månaders fängelse.

Anal våldtäkt ansågs mindre grov
15 mars 2011
En man som mot kvinnans vilja använt en flaska vid analt samlag dömdes av Hovrätten för Västra Sverige för våldtäkt som ansågs mindre grov.

Grov misshandel av sambo
11 mars 2011
En man dömdes av Göta hovrätt för grov misshandel och grov kvinnofridskränk-ning m.m. på sin sambo till fem års fängelse samt 230 000 kr i skadestånd

Återbetalning till dödsbo
9 mars 2011
En dotter som förfalskat sin dementa moders namnteckning för att förfoga över moderns tillgångar förpliktades av Hovrätten över Skåne och Blekinge att till dödsboet efter modern återbetala 688 087 kr. 

Moder misshandlade sina barn
8 mars 2011
En moder som under tre års tid miss-handlat sina tre barn dömdes av Hov-rätten för Västra Sverige för grov frids-
kränkning till fängelse i 1 år och sex månader. Barnen fick vardera 50 000 kr i skadestånd. 

Skärpt straff för sexköp
8 mars 2011
Regeringen föreslår att straffmaximum för köp av sexuella tjänster skall höjas från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Lagändringen träder i kraft 1:a juli 2011.

Sexuellt ofredande av elever
28 feb. 2011
En skolvaktmästare som blottat sig och gjort sexuella uttalanden inför fyra ele-ver dömdes av Svea hovrätt för sexuellt ofredande till villkorlig dom med sam-hällstjänst 75 timmar samt 5 000 kr i skadestånd till varje elev.

Sovande man friades från våldtäkt
28 feb. 2011
En man hade lagt sig mellan en annan man och en kvinna och därefter haft samlag med kvinnan. Mannen påstod att han gjort allt i sömnen. Hovrätten för Övre Norrland friade mannen från ansvar för våldtäkt då det inte var ställt utom allt rimligt tvivel att han uppsåtligen begått brotte.

Grov våldtäkt för kampsportare
22 feb. 2011
En 29-årig kampsportare dömdes för grov våldtäkt och medhjälp till våldtäkt på en 15-årig flicka till 6½ års fängelse, 100 000 kr i skadestånd och utvisning ur landet.

En man som fick onani av personlig assistent frikändes
21feb. 2011
En 16-årig flicka som var anställd som personlig assistent hade onanerat åt den man hon assisterade. Göta hovrätt ansåg inte att mannen sexuellt utnyttjat person i beroendeställning och frikände honom från ansvar.

Ej underhållsstöd vid växelvis boende
16 feb. 2011
Kammarrätten i Sundsvall fann att en man skulle betala underhållsstöd till sin son som var folkbokförd hos modern, eftersom sonen inte vistats hos fadern i sådan omfattning att det kunde betrak-tas som växelvis boende.

Friad för 24 år gammalt mord
11 feb. 2011
Hovrätten över Skåne och Blekinge har friat en man misstänkt för ett 24 år gammalt mord, då det inte kunde styrkas att mannen hade satt sitt handavtryck på en telefondosa i sam-band med mordet. Bevisningen i övrigt var inte heller tillräcklig för en fällande dom.

Ej dold samäganderätt
10 feb. 2011
Trots att en man ekonomiskt bidragit till inköp av en bostadsrätt som han i nära 30 år delat med en kvinna, ansåg Svea hovrätt att han inte hade dold ägande-
rätt till bostadsrätten, eftersom det inte visats att parterna hade en gemensam avsikt att äganderätten skulle vara ge -mensam. 

70-åring utnyttjade pojkar
10 feb. 2011
Svea hovrätt dömde en 70-årig man för grovt sexuellt utnyttjande av underårig, sexuellt övergrepp mot barn och sexuellt ofredande till 4½ års fängelse och 100 000 kr i skadestånd.

Samlag med berusad flicka var våldtäkt
2 feb. 2011
En 17-årig pojke, som haft samlag med en 18 årig flicka som var så berusad att hon var hjälplös, dömdes av Svea hov -rätt för våldtäkt till sluten ungdomsvård.  

Umgängesrätt upphävdes pga barnens rädsla
1 feb. 2011
Svea hovrätt upphävde faderns umgängesrätt med två barn då barnen var traumatiserade och mycket rädda för honom. Modern hade sedan tidigare ensam vårdnad och skyddat boende.

 

Mangabilder ansågs vara barnpornografi
28 jan. 2011
En man, som innehade 39 tecknade s.k. mangabilder som var pornografiska, dömdes av Svea hovrätt för innehavet till 80 dagsböter. Även tecknade bilder som visar barnpornografi ansågs krän- kande för barn. 

Våldtäkt mot 13-årig pojke
28 jan. 2011
En 20-årig man, som haft frivillig sex med en 13-årig pojke, dömdes av Svea hovrätt för 13 fall av våldtäkt mot barn till 2½ års fängrlse och 110 000 kr i skadestånd. 

Trafikskadeersättning
27 jan. 2011
Svea hovrätt ansåg att en kvinna hade rätt till trafikskadeersättning för sin personskada, trots att hon fått er- sättning för skadan från arbetsgivarens trygghetsförsäkring.
Behandlas på JURA:s kurs i Skadeståndsrätt.

Prövningstillstånd i vårdnadsmål
24 jan. 2011
Sedan hovrätten beviljat endast modern prövningstillstånd i ett vårdnadsmål avseende en dotter har HD beviljat även fadern prövningstillstånd.  

Skadestånd till polis för spottloska
21 jan. 2011
En kvinna som vid omhändertagande för kraftig berusning spottat en polis i ansiktet har av Hovrätten för Västra Sverige förpliktats att betala skadestånd med 5 000 kr.  
Behandlas på JURA:s kurs i Skadeståndsrätt.

Sexuellt ofredande
19 jan. 2011
En 16-årig yngling som ofredat två flick- or vilka var under 15 år dömdes av Hov- rätten för Västra Sverige för sexuellt o-fredande till ungdomsvård och ålades att betala 19 100 kr i skadestånd. 

15-åring friad från våldtäkt
17 jan. 2011
Svea hovrätt ogillade åtal mot en 15-årig pojke för våldtäkt mot en 12-årig flicka med hänsyn till att flickans och vittnenas uppgifter var alltför bristfälliga. 

Våldtäktsdömd fick ensam vårdnad
14 jan. 2011
En man hade tidigare brukat visst våld mot sin 11-åriga dotter. Han hade även dömts till fängelse för våldtäkt på en utomstående kvinna. Dottern hade sagt att hon ville bo hos modern. Trots det har Svea hovrätt med hänsyn till moderns samarbetssvårigheter och flickans trygghet tilldömt fader ensam vårdnad om dottern.


Smekning jämförbar med samlag
11 jan. 2011
En tränare som smekt en 9-årig flicka på könsorganet dömdes av Hovrätten för Skåne och Blekinge för våldtäkt mot barn till tre års fängelse.

Sexköp utan betalning
10 jan. 2011
En fotbollsspelare dömdes av Svea hov- rätt för köp av sexuell tjänst till böter, trots att han inte betalat för tjänsten. Enligt hovrätten borde det med beak- tande av flickans utmanande sminkning och klädsel och att hon talade engelska med kraftig brytning stått klart för ho- nom eller i vart fall ha framstått som möjligt att kvinnan var en betald eskort- flicka.  

Grov kvinnofridskränkning
4 jan. 2011
En man dömdes av Hovrätten för Västra Sverige till fängelse i 3½ år för 16 fall av grov kvinnofridskränkning och grov misshandel av sin gravida sambo.

Bristande samtycke till vigsel
30 dec. 2010
Vid en arvstvist yrkade käranden att den efterlevande maken saknade giftorätt eftersom äktenskapet var ogiltigt p.g.a. bristande samtycke vid vigseln. Sedan tingsrätten och hovrätten avvisat talan har HD återförvisat ärendet till tings- rätten för bedömning av samtyckes- frågan.

Dold äganderätt
29 dec. 2010
Trots att hustrun var lagfaren ägare till en fastighet som hon köpt och fastig- heten enligt äktenskapsförord var hennes enskilda egendom fann Svea hovrätt att mannen var dold ägare till halva fastigheten.

Smekningar var ofredande
28 dec. 2010 
En 16-årig pojke, som på buss till skolan smekt en 13-årig flicka på låret har av Svea hovrätt dömts för ofredande till dagsböter. 

Ogillat åtal för våldtäkt mot barn
28 dec. 2010 
En fader, som mot sitt nekande stor åtalad för våldtäkt på sin son, friades av HD med hänvisning till att bevisningen inte var tillräcklig. HD gav vissa gene-rella synpunkter på bedömningen av målsägandes utsaga i mål om sexualbrott.

Fem års fängelse för våldtäkt
20 dec. 2010 
En taxichaufför dömdes av Svea hovrätt för våldtäkt och försök till våldtäkt till fem års fängelse.

Sju barn skulle bo hos pappan
17 dec. 2010
Göta hovrätt har beslutat att föräldrarna skall ha gemensam vårdnad, men att de sju barnen skall bo hos pappan och hans nya flickvän, trots att pappan avsåg att studera på annan ort.

Muntlig återkallelse av testamente
2 dec. 2010 
En man som upprättat testamente hade senare muntligen uttalat att han "så in i döden" ångrade sitt testamente. Göta hovrätt fann att testamentet var åter- kallat. 

Jurist tömde dödsbon
18 nov. 2010 
Svea hovrätt har dömt en jurist, som med användning av förfalskade testamenten tömt dödsbon på 61 milj. kr, för grovt bedrägeri och urkundsförfalskning till fängelse i 6,5 år.

Sex mellan 16-åring och 11-åring straffbart
17 nov. 2010 
En 11-årig flicka tog initiativ till sex med en 16-årig pojke. Göta hovrätt dömde pojken för sexuellt utnyttjande av barn till 130 timmars ungdomstjänst. 

Äktenskapsförord ogiltigförklarat
16 nov. 2010 
Hovrätten för Västra Sverige har ogiltigförklarat ett äktenskapsförord där en make avsiktligt vilselett sin iranska hustru att underteckna handlingen.

Bodelningsförrättare
5 nov. 2010 
Enligt HD:s beslut måste Hovrätten för Övre Norrland, som ej meddelat prövningstillstånd, pröva mål om förordnande av bodelningsförrättare när makar undertecknat ett bodelningsavtal, men den ena maken hävdar att all egendom i boet inte omfattas av avtalet.

Krav på samtycke vid sexuellt umgänge
27 okt. 2010 
I SOU 2010:71 föreslås att våldtäkts- brotten utvidgas och att ett nytt samtyckesbaserat brott, sexuellt övergrepp, införs. Våldtäkt mot barn utvidgas. Straffskalorna för sexuellt utnyttjande av barn och grovt sexuellt övergrepp mot barn skärps och bestämmelsen om sexuellt ofredande utvidgas.  

Sexbrottsling på internet
21 okt. 2010 
En man som tagit kontakt med unga flickor och fått dem att utföra sexuella tjänster mot pengar, sprit och cigaretter dömdes av Svea hovrätt till fängelse i 4 år. 

Säpoman friades för våldtäkt
19 okt. 2010 
En 50-årig polisman i Säpo, som av tingsrätten dömts för grov våldtäkt och övergrepp i rättssak till 6 års fängelse friades av Svea hovrätt som betvivlade kvinnans berättelse.

Ej våldtäkt på sovande flicka
18 okt. 2010 
En pojke som haft samlag med en sovande flicka friades av Göta hovrätt från våldtäkt då det inte bevisats att pojken uppsåtligen utnyttjat flickans tillstånd.

Friades från våldtäkt efter 16 år
12 okt. 2010 
Svea Hovrätt friade en man från en påstådd grov våldtäkt som skulle ha ägt rum på en 5-årig flicka för 16 år sedan. Det ansågs ej ställt utom rimligt tvivel att han var skyldig.

Våldtäkt på sovande kvinna
11 okt. 2010 
En man som utfört oralsex på en sovande lesbisk kvinna dömdes av Svea hovrätt för våldtäkt till 1 års fängelse. Våldtäkten ansågs mindre grov då händelseförloppet var kortvarigt och penetrering ej skett.

Förfalskning av testamente
6 okt. 2010 
Sedan en man upprättat testamente bl.a. till förmån för sin älska- rinna hade ett nytt testamente på- träffats till förmån för bl.a. en granne. Älskarinnan hävdade att det nya testamentet var förfalskat och Svea hovrätt fann det inte styrkt att den avlidne undertecknat det nya testamentet vilket ansågs ogiltigt. Fallet behandlas på kursen "Testamentes ogiltighet".

Fader fick ensam vårdnad om dotter
21 sept. 2010 
Svea Hovrätt tillerkände fader ensam vårdnad av 10-årig dotter trots att flickan hellre ville bo hos modern.

Äldre par fick rätt att adoptera
19 sept. 2010 
Trots att paret var äldre än rekommen- derade 42 år gav Kammarrätten i Göteborg mannen och kvinnan rätt att adoptera eftersom paret stått i adop- tionskön i 4 år.

Fängslad fader fick umgängesrätt
16 sept. 2010 
Trots att fadern avtjänade långvarigt fängelsestraff tillerkände Göta Hovrätt honom rätt till umgänge med sin 4-åriga dotter var sjätte lördag.

Kvinna dömd för våldtäkt
27 aug. 2010 
Hovrätten för Västra Sverige dömde en 26-årig kvinna för misshandel och våldtäkt på sin flickvän till fäng- else i 2 år och 4 månader samt skyldighet att utge skadestånd med 105 000 kr.

Underhållsbidrag enligt brittisk dom
20 aug. 2010 
En svensk fader skulle enligt en brittisk dom betala underhållsbidrag till sina tre barn i England. Svea hovrätt ansåg att domen enligt Bryssel I-förordningen ej får omprövas i sak och att den är verkställbar i Sverige.

17-åring fick ungdomsvård för våldtäkt
9 aug. 2010 
En 17-årig pojke dömdes av Hovrätten för Nedre Norrland för våldtäkt mot barn och sexuellt ofredande till 6 månaders sluten ungdomsvård.

God man fick betala vite
18 juni 2010 
En kvinna som varit god man åt sin styvfar och som inte, trots uppmaningar från överförmyndaren, inte lämna årsre- dovisning för 2008 ålades av Svea hovrätt att betala vite på 3000 kr. 

Gåva likställd med testamente
18 juni 2010 
En fader hade givit aktierna i sitt företag och en fastighet till en dot-ter. När fadern avled fick dottern kompensera ett syskonbarn med drygt 330 000 kr som laglottsskydd.

Fader som fört bort son fick ensam vårdnad
20 april 2010 

Sedan fadern fört bort sin son till Serbien tilldelade tingsrätten modern ensam vårdnad om sonen. Hovrätten gav ej prövningstillstånd. Sedan HD meddelat prövningstillstånd tillerkände Svea hovrätt fadern ensam vårdnad om sonen.

Våldtäkt på Finlandsfärja
6 april 2010 
En 30-årig man som dömdes av Svea hovrätt till 3½ års fängelse för våldtäkt på en kvinna på en Finlandsfärja och på en 13-årig flicka på en fest. Mannen utvisades på livstid

Mamma förde bort dotter till Saudiarabien
1 april 2010 

En mamma dömdes av Hovrätten för Övre Norrland till 8 månaders fängelse för grov egenmäktighet med barn sedan hon fört sitt barn till Sauduarabien trots att pappan hade ensam vårdnad om barnet.

Dement kvinnas testamente giltigt
26 mars 2010
En avliden kvinnas arvingar hävdade att hennes testamente var ogiltigt pga. hennes demens. Svea hovrätt fann dock ej styrkt att testamentet tillkommit under påverkan av psykisk störning. Fallet behandlas på JURA:s kurs "Testamentes ogiltighet"

Sexuellt ofredande
17 mars 2010 
En 25-årig man som stoppat handen innanför en 15-årig flickas jacka och tagit henne på ena skinkan dömdes av Svea hovrätt för sexuellt ofredande.

Sol och vår
16 mars 2010
En man hade till en kvinna genom 25 transaktioner inom 1½ år överfört omkring 1,5 milj. kr. När relationen bröts hävdade mannen att han utsatts för "sol och vår". Svea hovrätt förpliktade kvinnan att återbetala 917 000 kr. Fallet behandlas på JURA:s kurs "Sambojuridik".

Massage var ej sexuellt ofredande 9 mars 2010 
En man som berört en kvinnas könsorgan i samband med massage friades av hovrätten från sexuellt ofredande då det ej kunde uteslutas att handlingen skett av misstag.

Våldtäktsförsök
9 mars 2010 
En man och en kvinna hade efter SMS-kontakt haft en sexuell relation. När mannen tryckt fingrarna mot kvinnans hals och försökt för-må henne till oralsex dömdes han av Hovrötten för Övre Norrland för försök till våldtäkt till fängelse i 1 år och 2 månader samt 45 000 kr i skadestånd.

Våldtäkt mot 13-åring efter IT-kontakt
8 mars 2010 
En 31-årig man som efter kontakt via internet hade frivillig sex med en 13-årig flicka dömdes av Hovrätten för Skåne och Blekinge för våldtäkt mot barn till 3 års fängelse och 80 000 kr i skadestånd.

Sexuellt tvång
23 februari 2010 En man som rört vid kvinnans bröst och underliv dömdes av Göta hovrätt för sexuellt tvång till fängelse i 1 år och 6 månader samt 27 500 kr i skadestånd.

Friande dom i våldtäktsmål
26 jan. 2010
Hovrätten för Nedre Norrland friade en man från åtal för våldtäkt efter att ha funnit ett flertal motsägelser i kvinnans berättelse.

Friad ang. sexuellt utnyttjande
18 jan. 2010
Hovrätten över Skåne och Blekinge fann det inte ställt utom rimligt tvivel att mannen vid brottningslek avsiktligt gjort sig skyldig till sexuellt utnyttjande.

God man fick ut känsliga uppgifter
22 dec. 2009
God man hade enligt Kammarrätten i Stockholm rätt att få tillgång till handlingar om en dement kvinnas vård- och omsorg för att kunna överklaga en dom rörande bistånd i kvinnans vård.

För gamla för att adoptera
10 dec. 2009
Ett par som tidigare adopterat ett utländskt barn, som hade det bra hos adoptivföräldrarna, fick inte tillstånd av kammarrätten till en ny adoption, då de var äldre än 42 år.

Faderskap fastställt utan genetisk test
9 dec. 2009
En man förklarades av Svea HovR vara far till ett barn då det styrkts att mannen haft samlag med kvinnan under konceptionstiden och det därför var sannolikt att barnet avlats av mannen. Två domare var skiljaktiga.

Sexuellt ofredande
8 dec. 2009
HovR:n över Skåne och Blekinge dömde en tennistränare för sexuellt ofredande sedan han berört en elev på brösten i samband med att han skulle visa henne övningar som kunde stärka hennes kropp.

Rättshjälp i vårdnadsmål
4 dec. 2009
En man som av TR och HovR nekats rättshjälp i vårdnadsmål beviljades rättshjälp av HD då det framkommit nya omständigheter bestående i att kvinnan var häktad som misstänkt för mord på mannen.

Dödförklaring
4 dec. 2009
En man som led av depression och betecknades som självmordsbenägen hade lämnat sitt hem i febr. 2007 och efterlämnat ett avskedsbrev till sin sambo. Hans bil återfanns i Helsingborgs hamn. I juni 2008 ansökte sambon om dödförklaring av sambon. Kammarrätten i Stockholm fann att omständighterena i fallet var sådana att det var mycket sannolikt att mannen var död. Målet återvisades till Skatteverket.

Sexuellt ofredande ej styrkt
30 nov. 2009
HovR:n för Västra Sverige friade en taxichaufför för ansvar för sexuellt ofradande av en 10-årig autistisk flicka då bevisningen inte ansågs tillräcklig för en fällande dom.

Kvinna dömd för sex med barn
26 nov. 2009
En 26-årig kvinna hade haft frivilligt samlag med en 14-årig pojke. HovR:n för Nedre Norrland dömde kvinnan för sexuellt utnyttjande av pojken till 6 månaders fängelse och skyldighet att betala 20 000 kr i skadestånd. Åldersskillnaden ansågs för stor för att medge ansvarsfrihet.

Prövningstillstånd i vårdnadsmål
20 nov. 2009
Sedan TR:n beslutat att modern skulle tilldelas ensam vårdnad om sonen meddelade inte Svea HovR prövningstillstånd. HD ansåg att HovR:n hade skäl att pröva målet eftersom det fanns flera osäkra faktorer som gjorde att konsekven-serna inte kunde överblickas. HD meddelade tillstånd till målets prövning i HovR:n.

Prövningstillstånd i vårdnadsmål
20 nov. 2009
Sedan TR:n nekat en man ensam vårdnad om sina två döttrar meddelade inte HovR:n för Nedre Norrland prövningstillstånd. HD däremot gav tillstånd till målets prövning i HovR:n.

Makes samtycke till inteckning
13 nov. 2009
Fråga huruvida inteckning av fastighet som varit enskild egendom och makars gemensamma bostad kräver makes samtycke tio år efter skilsmässan där bodelning inte skett. HD ansåg att det inte var uppenbart att samtycke inte behövdes eller att kvinnan inte hade rätt att överta bostaden.

Ej våldtäkt inom sexintensiv relation
12 nov. 2009
Svea Hovr. ogillade åtal för våldtäkt på sambo med hänsyn till att paret hade ett intensivt sexliv och att det inte var uteslutet att det mesta låg inom ramen för vad bägge var överens om.

Talan om återgång av gåva ej väckt för sent

5 nov. 2009
Kvinna väckte talan om återgång av gåva enligt ÄB 7:4 mer än ett år efter bouppteckningens förrättande. HD ansåg dock talan ej vara för sent väckt då länsrätten upphävt registreringen av bouppteckningen och Skatteverket anmodat dödsboet att lämna in en ny bouppteckning.

Talan om återbäring av gåva 
för sent väckt

20 aug. 2009
En man hade en vecka före sin död genom gåva överlåtit bankmedel på nästan 1 milj. kr. Ansökan om stämning ingavs i tid men till fel domstol. Talan om återbäring väcktes vid rätt domstol 2 år 9 mån. efter bouppteckningen vilket var för sent.

 
Frikänd för våldtäkt mot hustrun
21 juli 2009
En man som dömts till 6 års fängelseför våldtäkt och grov kvinnofridskränkning mot sin hustru  friades av hovrätten. Hustruns redogörelse ansågs för oprecis, överdriven och motsägelsefull.

HD friade för våldtäkt
3 juli 2009
En 16-åring och en 21-åring hade mot sitt nekande dömts för våldtäkt pga. målsägandenas vittnesmål. HD friade de åtalade eftersom det mot deras nekande inte ansågs ställt utom rimligt tvivel att de begått gärningarna.

Femtonåring dömdes för våldtäkt mot barn
30 juni 2009
En femtonåring som förgripit sig på en något yngre flicka på skoltoaletten dömdes för våldtäkt mot barn till 130 timmars samhällstjänst och 85 000 kr i skadestånd.

Sex med flickor var inte övergrepp
30 juni 2009
Ett vuxet par hade sex med tonårsflickor ett flertal gånger. Hovrätten ogillade åtalen pga. inkonsekventa uppgifter och filmmaterial.

Bodelning 11 år efter skilsmässan
26 juni 2009
HD biföll mannens ansökan om förordnande av bodelningsförrättare 11 år efter skilsmässan eftersom hustrun fått bo kvar i fastigheten för barnens bästa och hon inte haft möjlighet att lösa ut honom.

Fader friad från våldtäkt
26 maj 2009
Tingsrätten dömde fadern för flera övergrepp på dotter till 5 års fängelse. Hovrätten friade fadern helt sedan det visat sig att flickan lämnat en rad oriktiga uppgifter.


Testamentes ogiltighet
19 maj 2009
HD slog fast att bevisbördan åvilar den som påstår att testamente är ogiltigt pga demens även då testamentstagaren var vårdare och god man.

Testamente ansågs ej äkta
18 maj 2009
Efter det att en man avlidit visade en granne upp ett testamente som gav henne hela hans kvarlåtenskap. Varken tingsrätten eller hovrätten fann det visat att testamentet var äkta. Testamentet ansågs därför inte giltigt.

Testamentskopia godtogs 
14 maj 2009
Testamente som endast återfanns i kopia ansågs av Göta hovrätt inte ogiltigt eller återkallat.

Sammanfogat testamente ej ogiltigt
16 april 2009
Ett testamente ansågs av tingsrätten och hovrätten inte ogiltigt enbart därför att en sida i testamentet inte utgjorde en integrerad del av de övriga sidorna.

Arvstvist avvisades inte
2 april 2009
HD ansåg att en arvstvist som handlade om hur ett arvskifte skulle genomföras grundade talerätt för dödsbodelägarna och inte kunde avvisas.

Skenäktenskap
2 april 2009
En man utvisades till Tunisien då hans äkteskap men en EES-medborgare i Sverige var ett skenäktenskap. Gemenskapsrätten inom EG kan inte åberopas när det är fråga om ett missbruk av systemet.

Egenmäktighet med barn
26 mars 2009
En kvinna som fört bort sin son till Brasilien under sex månader under påstående att pappan skulle utsätta sonen för övergrepp dömdes av Svea hovrätt för egenmäktighet med barn till 8 månaders fängelse.

Dödsbos skadestånd
4 mars 2009
En man som företrätt ett dödsbo ville inte lämna ifrån sig besittningen till en fastighet som tillhört dödsboet och som försålts på exekutiv auktion. Mannen blev skadeståndsskyldig mot köparen.


 

Samäganderätt
25 feb. 2009
En kvinna hade köpt en fastighet av en släkting till sin man. Hovrätten ansåg att mannen hade rätt till hälften av fastigheten.

Moder fick behålla vårdnaden
24 feb. 2009
Tingsrätten hade flyttat över den rättsliga vårdnaden om ett barn till fosterföräldrarna. Hovrätten ändrade domen och lät modern behålla vårdnaden.

 

Försäljning av dödsbos fastighet
20 feb. 2009
Två av fem syskon vägrade att låta boutredningsmannen sälja dödsboets fastighet. HD ansåg att försäljningen inte kunde ske utan samtliga dödsbodelägares samtycke.

Egenmäktighet med barn
19 feb. 2009
En man som för bort sin dotter under 14 månader till Kambodja dömdes av Hovrätten för Västra Sverige för grov egenmäktighet med barn till fängelse i ett år och 2 månader samt skyldighet att utge skadestånd till mamman med 69 400 kronor.

 

Testamentes ogiltighet
12 feb. 2009
Hovrätten ansåg att testamentet var ogiltigt då testamentsvittnena inte kände till att de bevittnade ett testamente.

 

Boutredningsman
6 feb. 2009

Hovrätten ansåg att sökan-dena ej var behöriga att ansöka om förordnande av bo-utredningsman i dödsboet. HD undanröjde beslutet och biföll ansökan.

Friad för grov våldtäkt
6 feb. 2009
Sedan en man av tingsrätten dömts till sju års fängelse för bl.a. grov våldtäkt mot barn frikändes han helt av Svea hovrätt då det saknades utredning som gav stöd åt mälsägandens uppgifter.

Våldtäkt
6 feb. 2009

En 20-årig man, som förnekat att han varit i samma lägenhet som en 18-årig kvinna ansågs ej trovärdig. Han dömdes av hovrätten för våldtäkt till fängelse i 1 år och 6 månader.

 Våldtäkt och utvisning
29 jan. 2009

En 18-årig man dömdes av hovrätten för våldtäkt till 1 års fängelse och utvisning på 10 år från Sverige.

Våldtäkt på berusad kvinna
2 jan. 2009

Kvinnan var så berusad att hon inte mindes någonting. Med stöd av rättsintyg dömdes mannen av hovrätten för våldtäkt.

Åtal för våldtäkt ogillat
30 dec. 2008 

Enligt en 16-årig flicka tvingades hon av en 27-årig man till sexuella handlingar. Tingsrätten dömde mannen för våldtäkt, men hovrätten frikände honom med hän-visning till att flera omständigheter talade emot flickans uppgifter.

Återbetalning av underhållsstöd
17 dec. 2008

En man som drev ett förlust-företag hade en taxerad årsinkomst på 3 000 kr. RegR:n ansåg att mannen inte haft godtagbar anledning att inte bättre utnyttja sin förvärvs-förmåga. Han ålades därför efter en skönsmässig bedömning att återbetala 900 kr/ månad och barn för utgivet underhållsstöd. 

Faderskapsbekräftelse
2 dec. 2008

RegR har ansett att en fader-skapsbekräftelse saknar begränsning i tiden. En man vars faderskap fastställts först efter ett par år har därför befunnits skyldig att återbetala underhållsbidrag till Försäkringskassan även för tiden då en annan man formellt var barnets fader.

Dold äganderätt
20 nov. 2008

Enkvinna har ej ansetts  genom förvärv eller överlå-telse ha förvärvat dold äganderätt i mannens bolag. 
Ett yrkande från den avlidna kvinnans barn om 100 milj. kr lämnades av hovrätten utan bifall. Se JURA:s kurs Sambojuridik nedan.

Dold äganderätt
18 juli 2008
En sambo hade för båda sambornas gemensamma bruk förvärvat en fritidsfastighet med ekonomiskt bidrag från den andra sambon. På det ansåg HD att det förelåg en överenskommelse om att fastig-heten skulle ägas gemensamt. Se JURA:s kurs Sambojuridik nedan.

Våldtäkt
12 juni 2008
En man hade utnyttjat att en kvinna pga. sömn befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd. Trots att penetration ägt rum har gärningen av HovR för Skåne och Blekinge bedömts som mindre grov våldtäkt enligt BrB 6:1 st. 3

Enskild egendom
6 maj 2008
Gåva av en fastighet mot vederlag, s.k. blandad gåva, har av HD vid en helhets-bedömning ansetts vara benefik. Ett villkor att fastigheten skulle utgöra makes enskilda egendom har därför ansetts giltigt.

Begäran enligt ÄktB 12:2
28 april 2008

Efterlevande make hade gjort begäran enl. ÄktB 12:2. Trots att bodelning ägde rum först sedan båda makarna avlidit ansåg HD att begäran borde beaktas. Se kurserna Bout-redning I och II. 

Nya regler om förmynder-
skap

22 april 2008
Regeringen har lagt fram ett lagförslag i syfte att minska risken för missbruk av barns tillgångar och stärka det allmännas tillsyn. Överförmyndarens tillgång till information förbättras. Länsstyrelsens tillsyn utvidgas. Se JURA:s kurs nedan.

Prövningstillstånd i familjemål
15 april 2008
Regeringen föreslår att systemet med prövningstillstånd utvidgas till att omfatta tingsrätternas avgöranden i familjemål. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 nov. 2008. Prop. 2007/05:139      

Större möjligheter att förverka brottsvinster
28 mars 2008
Regeringen har beslutat att en proposition om nya regler om förverkande av utbyte av brott  det vill säga brottsvinster - ska överlämnas till riksdagen. Förslaget innebär att de brottsbekämpande myndigheterna ges ett nytt, kraftfullt redskap i kampen mot allvarlig brottslighet. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2008.

Begäran om bodelning
10 januari 2008
Begäran om bodelning skall framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde (8§ Sambolagen). Den som påstår att bodelning har begärts har bevisbördan. Enligt HD bör höga krav stäl-las på tydlighet vid en begä-ran. Trots att diskussioner om fördelning av vinsten efter försäljning av en lägenhet förts före fristens utgång ansåg HD det inte visat att bodelning begärts innan fris-ten löpt ut. Fallet behandlas på kursen Sambojuridik, se nedan. 
HD:s Mål Ö 5203-06.
 

Sambors tvist om segelbåt
28 juli 2011

HD har gett prövningstillstånd i ett mål där en man hävdat att han betalt 81,5 % av priset vid köp av en segelbåt och att hans ägarandel motsvarade detta. Kvinnan hade å sin sida hävdat att de varit överens om att äga båten till lika delar. Nacka tingsrätt fann att parterna inte träffat avtal att de skulle äga några bestämda andelar av båten, men ansåg att de fick anses äga hälften var, medan Svea hovrätt gillade mannens inställning.
  

Polisman våldtog LVU-intagen
13 sept. 2012
En polisman, som förgripit sig på en LVU-intagen 16-årig flicka, dömdes av Svea hovrätt för våldtäkt, som inte ansågs mindre grov, till fängelse 1 år 10 mån.

AKTUELLA KURSER  

Klicka på namnet för mer information och anmälan

      2020 HT (fler kurser kommer presenteras)

 

  

       

     

      

       

      

  

 

GENOMFÖRDA KURSER

 • Affärsjuridik
 • Aktuell familjerätt
 • Avtal mellan makar
 • Avtalstolkning
 • Barn och tvångsäktenskap
 • Bodelning och arvskifte
 • Bolagsrätt
 • Boutredning I
 • Boutredning II
 • Det allmännas skadeståndsansvar
 • Familjerätt - special
 • Företagsrekonstruktion
 • Försäkringsrätt
 • Faderskapsrätt
 • Familjens skulder
 • Företagsbeskattning
 • Företagsöverlåtelse
 • Förmynderskapsrätt - diplomkurs 
 • Förmynderskapsrätt - Ny lagstiftning
 • Förmynderskapsrätt - specialseminarium
 • Generationsskifte
 • Grupprättegång
 • Indiciebevisning
 • Internationell beskattning                          
 • Internationella konkurser
 • Internationell familjerätt
 • Kapitalbeskattning
 • Kommersiell avtalsrätt
 • Kreditsäkerhet
 • Köplagen och den kommersiella kontraktsrätten
 • Nya aktiebolagsrätten
 • Nya familjerätten
 • Ny kommissionslag
 • Nya konkurrensrätten
 • Obeståndsjuridik
 • Sambojuridik
 • Sexualbrotten
 • Skadestånd vid personskada och brottslig kränkning
 • Skadeståndsrätten i praxis
 • Skuldsanering
 • Standardavtal
 • Summarisk betalningsprocess
 • Testamentstolkning
 • Testamentes ogiltighet
 • Underhållsbidrag
 • Underhållsstöd
 • Vårdnad och umgänge
 • Vårdnadstvister

  

© JURA  |  P.O. Box 1946 |  SE-751 49 Uppsala  | Tel: +46 (8) 582 432 24
Design: JURA  |  Drift & Produktion: Wikinggruppen