Återkallelse av återkallelse av testamente

21 juni 2022
En kvinna hade upprättat ett testamente till förmån för Hjärt-Lungfonden Fem år senare skrev ett nytt testamente enligt vilket förordnandet skulle ersätta det tidigare och i princip all egendom skulle tillfalla en vän medan hennes syskon och syskonbarn inte skulle ärva henne. Det senare testamentet revs senare sönder och enligt en anteckning på en kopia skulle det inte längre gälla. HD anförde att kvinnan gett uttryck för att hennes arvingar inte skulle ärva henne och fann styrkt att kvinnan återkallat återkallelsen av det ursprungliga testamentet till förmån för Hjärt-Lungfonden. Se HD:s dom 2022-06-21 i mål nr T 3918-21, som kommenteras på JURA:s kurs Testamentstolkning.