Sambo nekades ekonomiskt bistånd

Kammarrätten i Göteborg har nekat en person ekonomiskt bistånd med hänvisning till att personen sannolikt var att anse som sammanboende. Till stöd för att sökanden var sambo åberopades kontoutdrag som visade att en betydande del av hans transaktioner skett på den ort där hans sambo bodde. Kammarrättens i Göteborg dom 2021-02-11 i Mål nr 5902-20.